THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021

Trần Thị Lý1, Nguyễn Thị Kim Chung2, Lê Đình Phan3, Đào Văn Dũng4
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Phòng khám đa khoa KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
3 Phòng khám đa khoa KCN Yên phong, tỉnh Bắc Ninh
4 Trường đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhân viên y tế (NVYT) là nguồn lực quan trọng đối với mỗi cơ sở y tế. “Không thể có hài lòng người bệnh nếu không có hài lòng nhân viên y tế”, đó là một nhận định của một nhà quản lý bệnh viện nổi tiếng Joe Jansante, sự hài lòng đối với công việc của NVYT sẽ bảo đảm duy trì đủ nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại cơ sở y tế.


Mục tiêu: Xác định thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của NVYT đối với công việc của họ tại Phòng khám đa khoa Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.


Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng.


Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 203 NVYT làm việc tại Phòng khám đa khoa Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông qua phỏng vấn bằng phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5/5 nhóm tiêu chí đều có tỷ lệ hài lòng đạt trên 83%.


Kết luận: Tỷ lệ hài lòng chung của NVYT đạt ở mức khá cao (84,24%). Điểm trung bình là 4,21 ± 0,37. Kết quả phân tích đơn biến cho thấy, ba yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của NVYT là: giới tính, tuổi và thâm niên công tác (p<0,05).  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ly TT, “The current situation and some factors related to the satisfaction level of medical staff at some hospitals in 2019”, Presented at the 12th Scientific Conference on Tuberculosis and Lung Diseases in Hai Phong, Vietnam, 2020.
2. Bach TX, "Factors associated with job satisfaction among commune health workers: implications for human resource policies", 2013, Global Health Action 6, tr. 1-6.
3. Ha NT, "Satisfaction of medical staff at Dak Ha Medical Center, Kon Tum Province, 2017", 2019.
4. Yen NTK, Giang TD, "The current situation of organizational model, human resources and job satisfaction of preventive health workers at district level, Da Nang city", Journal of Public Health, 2014, 32, p. 42-48.
5. Ha NP, Myroslava Protsiv, Mattias Larsson and associates, "Stigma, an important source of dissatisfaction of health workers in HIV response in Vietnam: a qualitative study", 2012, BMC Health Services Research 12(474).