QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

Tạp chí Y học Cộng đồng là tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học có bình duyệt của Viện Sức khỏe Cộng đồng-Tổng hội Y học Việt Nam, xuất bản 6 số/năm và các số chuyên đề. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực y dược học.

 Hiện nay Tạp chí đã chính thức thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí Y học Cộng đồng với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới.

HƯỚNG DẪN CHO TÁC GIẢ

Chuẩn bị bản thảo

 1. Cấu trúc bài báo

    Bài báo phải được cấu trúc theo thông lệ quốc tế - Chuẩn IMRAD (Chi tiết tại: https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/overview-of-imrad-structure/1408)

 • Introduction (Giới thiệu)
 • Materials and Methods (Đối tượng và phương pháp nghiên cứu)
 • Results (Kết quả nghiên cứu)
 • Discussion and Conclusions (Bàn luận và kết luận)
 1. Định dạng bản thảo
 • Bản thảo có định dạng tệp Microsoft Word *.doc, *.docx.
 • Khổ giấy A4, canh lề mỗi chiều 2,5 cm;
 • Sử dụng mã Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng là 1,5.

Với từng loại bài báo cụ thể có những quy định về định dạng như:

* Bài báo nghiên cứu gốc (Original paper):

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn) kể cả bảng và hình (không quá 6 bảng và hình), tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
 • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: Viết đủ tên (các) tác giả và email, cơ quan công tác, không ghi chức danh, học vị.
 • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Phương pháp nghiên cứu; 3) Kết quả, 4) Kết luận (không quá 250 từ).
 • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn Cpwx
 • Đặt vấn đề: bao gồm lý do tiến hành nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu: Bao gồm: 1) Thiết kế nghiên cứu; 2) Địa điểm và thời gian nghiên cứu, 3) Đối tượng nghiên cứu, 4) Cỡ mẫu, chọn mẫu, 5) Biến số/chỉ số/ nội dung/chủ đề nghiên cứu, 6) Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số liệu, 7) Xử lý và phân tích số liệu, 8) Đạo đức nghiên cứu
 • Kết quả: trình bày kết quả theo mục tiêu.
 • Bàn luận: bàn luận bám sát theo các kết quả đã trình bày và sử dụng các tài liệu tham khảo có liên quan để so sánh, giải thích kết quả nghiên cứu. Bàn luận về hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục.
 • Kết luận: khái quát kết quả nghiên cứu chính đã đạt được. Không viết nhắc lại các số liệu đã trình bày ở phần kết quả. Không gạch đầu dòng hay đánh số kết luận.
 • Lời cảm ơn: đối với sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, cơ quan, tổ chức, dự án đã cộng tác, tài trợ, hỗ trợ để thực hiện nghiên cứu.
 • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Anh.
 • Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu): Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo.

Mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn gồm các nội dung: Họ tên tác giả, tên cuốn sách (bài báo), tạp chí, năm xuất bản, tập, số và trang tài liệu tham khảo.

* Bài báo tổng quan (Review paper)

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 7 trang chuẩn) kể cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Định dạng của bài báo tổng quan:
 • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
 • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: viết đủ tên (các) tác giả và email, cơ quan công tác, không ghi chức danh, học vị.
 • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Phương pháp tìm kiếm và tổng quan tài liệu, 3) Kết quả, 4) Kết luận (Không quá 250 từ).
 • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn, có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo.
 • Đặt vấn đề: bao gồm lý do tiến hành tổng quan và mục tiêu tổng quan
 • Phương pháp tổng quan: bao gồm phương pháp tìm kiếm tài liệu, nguồn tài liệu, từ khóa sử dụng, tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ tài liệu, phương pháp tổng quan…
 • Kết quả: trình bày kết quả tìm kiếm, tóm tắt thông tin về các bài báo được đưa vào tổng quan và các kết quả tổng quan (theo mục tiêu).
 • Bàn luận: bàn luận các kết quả đã tổng quan, những kiến thức rút ra từ tổng quan và các điểm thiếu hụt mà kết quả tổng quan chưa đề cập đến…
 • Kết luận: khái quát kết quả tổng quan. Không viết nhắc lại các số liệu đã trình bày ở phần kết quả. Không gạch đầu dòng hay đánh số kết luận.
 • Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.
 • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt bằng tiếng Anh: phải được dịch sát nghĩa với mục tiếng Việt tương ứng, đúng ngữ pháp và phù hợp với văn phong khoa học.
 • Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu): Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo.

Mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn gồm các nội dung: Họ tên tác giả, tên cuốn sách (bài báo), tạp chí, năm xuất bản, tập, số và trang tài liệu tham khảo.

* Các bài báo khác

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 7 trang chuẩn) kể cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Anh.
 • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
 • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: viết đủ tên (các) tác giả và email, không ghi chức danh, học vị.
 • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Kết quả, 3) Kết luận (Không quá 250 từ).
 • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn, có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo.
 • Đặt vấn đề: bao gồm lý do và mục tiêu của bài báo
 • Nội dung chính: linh hoạt theo từng loại bài báo
 • Kết luận: khái quát kết quả bài báo
 • Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.
 • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt bằng tiếng Anh
 • Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu): Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo.

Mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn gồm các nội dung: Họ tên tác giả, tên cuốn sách (bài báo), tạp chí, năm xuất bản, tập, số và trang tài liệu tham khảo.

     Các tác giả có thể sử dụng mẫu “PL1. Định dạng chung bài báo”.

     Ngoài ra, tác giả cũng có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ định dạng bản thảo của tạp chí bằng cách liên hệ trực tiếp tòa soạn. (có thu phí). SĐT: 024.3762.1898; E-mail: bientapyhcd@gmail.com

 1. Định dạng tài liệu tham khảo
 • Các tác giả cần dẫn nguồn đầy đủ tất cả các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu được sử dụng trong bài.
 • Các tài liệu tham khảo định dạng theo kiểu Vancouver. Đánh số tài liệu đặt trong dấu ngoặc vuông, xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài như [2]; hoặc [1], [3]; hoặc [1], [3-5], …
 • Không tách riêng tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Khuyến khích tác giả sử dụng phần mềm Endnote (http://endnote.com/) để trích dẫn tài liệu tham khảo.
 • Một số ví dụ các loại tài liệu tham khảo:
 • Tạp chí khoa học:

[1] Phạm Huỳnh Thanh Trâm, Phạm Thị Tố Liên, Trần Trúc Linh. Ung thư dạ dày lan tỏa di truyền, đột biến, CDH1, E-cadherin. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 2020, 60(7): 110 – 116.

[2] Hùng Duy Hậu Phan, Văn Mãi Đỗ, Đức Lộc Nguyễn và cộng sự. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn IV. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 2020, 62(1 (2021): 35-40.

 • Sách:

[3] Nguyễn Trần Hiển. Dịch tễ học cơ sở và các bệnh phổ biến. Nhà xuất bản Y học, 2012, Hà Nội, trang 158 – 160.

 • Websites:

[4] Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003. Accessed 13 March 2003.

     Các tác giả có thể sử dụng định dạng tài liệu tham khảo của tạp chí Y học Cộng đồng cho phần mềm Endnote “PL2. Định dạng tài liệu tham khảo” ( Trong trường hợp tác giả sử dụng dịch vụ hỗ trợ dịnh dạng bản thảo, tác giả cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, tài liệu tham khảo sẽ được trình bày theo mẫu quy định)

 1. Đạo đức xuất bản
 • Bản thảo gửi đăng là bài chưa được gửi hay đăng trên bất kỳ một tạp chí/ấn phẩm trong nước và quốc tế nào khác.
 • Mỗi tác giả được đứng tên đầu tối đa 02 (hai) công trình trong một số báo.
 • Tác giả tự kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nghiệm về các vấn đề liên quan tới đạo văn, bao gồm cả hành vi tự đạo văn. Các tác giả có thể tham khảo việc nhận biết đạo văn có thể tham khảo theo hướng dẫn của đại học Indiana. Tác giả có thể kiểm tra sự trùng lặp với các nguồn khác bằng nhiều công cụ khác nhau. Các bài báo Tiếng Việt có thể sử dụng “Kiểm tra tài liệu”. Với các bài báo Tiếng Anh, tác giả có nhiều lựa chọn công cụ kiểm tra đạo văn, có thể tham khảo một công cụ miễn phí tại đường dẫn.
 • Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và những quy định liên quan của Việt Nam về các nội dung của bản thảo.
 • Các tác giả cần tuyên bố không có xung đột lợi ích hoặc mâu thuẫn quyền lợi liên quan tới công trình nghiên cứu và/ hoặc bài báo công bố.
 • Tác giả cần nộp kèm bản thảo bản cam kết có chữ ký của tác giả chính 
 1. Hình phức nộp bản thảo

Gửi bản thảo bài báo (kèm bản cam kết của tác giả có chữ ký) tới địa chỉ emai của tạp chí: tapchiyhcd@gmail.com.

 1. Lệ phí đăng bài: 2.000.000 đồngVND /bài (Hai triệu đồng) Gửi về số tài khoản sau:

Tạp chí Y học Cộng đồng: 0861100688668, Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Ba Đình, HN.