49. KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Nguyễn Thị Hoài Thu1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Khảo sát hài lòng người bệnh là một trong những nhiệm vụ, có vai trò quan trọng trong hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.


Mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và đưa ra các giải pháp can thiệp cải tiến nâng cao chất lượng tại Bệnh viện Phổi Trung ương, năm 2023.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang, khảo sát 832 người bệnh điều trị nội trú tại 13 khoa Lâm sàng và Trung tâm có giường bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.


Kết quả: Khảo sát giúp tìm ra các vấn đề người bệnh chưa thực sự hài lòng/mức độ hài lòngchưa cao: Chất lượng xuất ăn, thay đổi thực đơn hàng ngày, bảng biển chỉ dẫn, tư vấn chế độ thuốc… để làm căn cứ đưa ra giải pháp can thiệp kịp thời, tăng sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế (2016), Quyết định số 6858/QĐ-BYT
ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc Ban hành Bộ
tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên
bản 2.0
[2] Bộ Y tế (2019), Quyết định số 3869/QĐ-BYT
ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc Ban hành các
mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người
bệnh và nhân viên y tế.
[3] Bệnh viện Phổi Trung ương (2022), Kết quả tự
kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh
viện.
[4] Nguyễn Lê Hồng Vân (2020), Thực trạng hài
lòng đối với dịch vụ khám bệnh của Trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.
[5] Nguyễn Thị Mai Mai (2022), Nghiên cứu sự hài
lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại
Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
[6] Bệnh viện Phổi Trung ương (2023), Thông báo
số 224, ngày 04 tháng 01 năm 2024 “ Thông báo
kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân
viên y tế năm 2023”.