XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI SONDE DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT CÁNH MŨI – DÁI TAI – ĐIỂM GIỮA MŨI ỨC VÀ RỐN Ở TRẺ DƯỚI 3 TUỔI

Trần Quang Nghĩa, Đặng Thị Thu Hương, Đỗ Thanh Tùng, Trần Phan Ninh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định vị trí chính xác chiều dài ống sonde dạ dạy của kỹ thuật đặt sonde dạ dày theo phương pháp từ cánh mũi – dái tai – điểm giữa mũi ức và rốn và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 3 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 169 bệnh nhi dưới 3 tuổi tại Khoa chẩn đoán hình ảnh có chỉ định đặt sonde dạ dày để chụp X-quang dạ dày, thực quản. Kết quả: Tỷ lệ ống sonde có vị trí chính xác qua tâm vị và chưa vượt quá môn vị được xác định qua màn hình tăng sáng đạt 97%. Có sự chênh lệch giữa chiều dài đo được giữa các mốc cơ thể và độ dài sonde đã sử dụng. Sự chính xác của phương pháp phụ thuộc vào độ dài sonde dạ dày và lứa tuổi của bệnh nhi. Kết luận: Xác định chính xác chiều dài sonde dạ dày ở trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng phương pháp ước lượng đo từ “cánh mũi – dái tai – điểm giữa mũi mức và rốn” thông qua màn hình tăng sáng của kỹ thuật chụp XQ dạ dày - thực quản có mức độ chính xác cao. Cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu đánh giá với cỡ mẫu lớn hơn để đưa ra khuyến cáo và cách xác định chiều dài bằng các phương pháp đo khác nhau.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tamara Wallace và Deborah Steward (2014), "Gastric tube use and care in the NICU", Newborn and Infant Nursing Reviews, 14(3), tr. 103-108.
2. Bộ Y tế (2013), "Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”".
3. K. J. Gallaher, S. Cashwell, V. Hall và các cộng sự. (1993), "Orogastric tube insertion length in very low birth weight infants", Journal of perinatology: official journal of the California Perinatal Association, 13(2), tr. 128-131.
4. Marsha L. Cirgin Ellett, Mervyn D. Cohen, Susan M. Perkins và các cộng sự. (2011), "Predicting the insertion length for gastric tube placement in neonates", Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN, 40(4), tr. 412-421.
5. L. Tedeschi, L. Atimer và B. Warner (2004), "Improving the accuracy of indwelling gastric feeding tube placement in the neonatal population", Neonatal Intensive Care, 16(1), tr. 16-18.