THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Nguyễn Quang Tĩnh, Lã Ngọc Quang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang toàn bộ văn bản, hồ sơ kết hợp phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo y tế tuyến tỉnh, huyện và thảo luận nhóm với cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai nhằm mục tiêu mô tả thực trạng cung cấp dịch vụ đào tạo y khoa liên tục của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2019. Kết quả: Trong 5 năm (2015 – 2019), Bệnh viện đã cung cấp 31 chương trình đào tạo, 137 khóa tập huấn cho 5408 lượt cán bộ y tế với tỉ lệ chuyên môn - quản lý - kỹ năng mềm là 63,63% - 20,38% - 15,99%. Liên kết với các cơ sở đào tạo khác cung cấp 65 khóa tập huấn cho 4396 lượt CBYT. Số lượt học viên giảm dần theo từng năm. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ là: được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí; có sự hợp tác với các cơ sở đào tạo liên tục khác; các cơ sở y tế trên địa bàn chưa thực sự quan tâm đến công tác đào tạo liên tục; năng lực đào tạo của Bệnh viện còn hạn chế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế, Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, 2013: Hà Nội.
2. Nguyễn Đắc Thuận, Hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo liên tục của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2018 và một số yếu tố ảnh hưởng, Luận văn Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, 2019, Trường Đại học Y tế công cộng: Hà Nội.
3. Trần Thanh Sơn, Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo liên tục cán bộ Y tế tại các bệnh viện đa khoa của tỉnh Hậu Giang năm 2015, 2016, Đại học Y tế Công cộng: Hà Nội.
4. Hoàng Quốc Hương, Xác định nhu cầu đào tạo liên tục của đội ngũ y tế xã, phường tỉnh Lào Cai, Luận văn Chuyên khoa I Tổ chức quản lý y tế, 2008, Trường Đại học Y tế Công Cộng: Hà Nội.
5. Giàng Thanh Hoàng, Nhu cầu đào tạo liên tục của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở tỉnh Lào Cai, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2017, Trường Trung học Y tế Lào Cai: Lào Cai.
6. Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nghiên cứu về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại một số bệnh viện đa khoa trung ương và tuyến tỉnh/ thành phố tại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2016, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, 2017, Đại học Y tế Công cộng: Hà Nội.
7. Trịnh Yên Bình, Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp,Luận văn Tiến sỹ Y học, 2013, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương: Hà Nội.
8. Trần Thanh Bình và Nguyễn Thanh Hương, Thực trạng nhân lực của bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Nông và một số yếu tố liên quan, Tạp chí Y học thực hành, 2014. 3(909): p. 74 - 77.