KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH RỬA TAY THƯỜNG QUY CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2020

Trần Thái Phúc1, Tăng Thị Hảo1
1 1. Bộ môn Điều Dưỡng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng là 174 điều dưỡng viên đang làm việc tại các khoa lâm sàng; thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, phỏng vấn điều dưỡng viên để đánh giá kiến thức và quan sát để đánh giá thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức chung đạt về rửa tay thường quy chiếm 87,4%. Tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng câu hỏi về trình tự các bước của quy trình rửa tay thường quy là 87,9%. Tỷ lệ điều dưỡng viên có thái độ chung tích cực về RTTQ chiếm 88,5%. Tỷ lệ điều dưỡng viên có thực hành chung đạt về rửa tay thường quy chiếm 92,0%. Đa số điều dưỡng viên thực hành 6 bước của quy trình rửa tay thường quy chiếm tỷ lệ cao nhất ở mức làm đúng 75% (dao động từ 76,4% đến 80,5%), mức độ không làm chiếm tỷ lệ thấp nhất (dao động từ 0,6% đến 1,2%). Kết luận: Tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức, thực hành chung đạt và thái độ tích cực về rửa tay thường quy ở mức khá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số nhỏ các điều dưỡng viên có kiến thức, thực hành, thái độ chưa đạt, chưa tích cực cần được cải thiện để nâng cao hơn nữa.

Chi tiết bài viết