KẾT QUẢ CAN THIỆP TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU SINH CỦA BÀ MẸ DÂN TỘC KHMER SỐNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU

Châu Hồng Ngọc, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Thanh Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả can thiệp tăng cường thực hành chăm sóc trước, trong và sau sinh (CSTTSS) của các bà mẹ dân tộc (DT) Khmer có con từ 0- 2 tuổi tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian từ 7/2018 đến 12/2019. Với thiết kế phỏng thực nghiệm can thiệp cộng đồng, đánh giá trước sau có nhóm chứng. Địa bàn can thiệp là 2 xã (Vĩnh Hậu và Vĩnh Thịnh) huyện Hòa Bình và địa bàn chứng là 2 xã (Long Điền và Long Điền Đông) huyện Đông Hải. Có 1386 bà mẹ tham gia phỏng vấn. Các chỉ số thực hành CSTTSS của bà mẹ được so sánh theo tỷ lệ trước can thiệp (TCT) và sau can thiệp (SCT) ở nhóm can thiệp và nhóm chứng để đánh giá kết quả can thiệp. Các hoạt động can thiệp gồm: tập huấn cho nhân viên y tế (NVYT), phát thanh qua loa, treo Pa nô, phát tờ rơi, sách lật, NVYT tư vấn và truyền thông nhóm cho các bà mẹ các nội dung về CSTTSS bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Kết quả: tất cả 16 chỉ số thực hành CSTTSS của bà mẹ SCT đều tăng so với TCT (p<0,001) (tại địa bàn can thiệp) trong khoảng 7,4%- 48,4% và tăng so với SCT (ở địa bàn chứng) khoảng 1,2%- 45,4%. Khuyến nghị: Cần duy trì hoạt động can thiệp và mở rộng áp dụng cho các địa bàn có DT Khmer sinh sống và vùng ven biển.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Châu Hồng Ngọc và Nguyễn Thanh Hương (2019), "Kiến thức và thực hành chăm sóc trước, trong và sau sinh của bà mẹ dân tộc Khmer sống ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu", Tạp chí Y học thực hành, 8 (1106) tr. 142-145.
2. Châu Hồng Ngọc, Nguyễn thanh Hương và Lưu Thị Hồng (2019), "Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành chăm sóc trước, trong và sau sinh của bà mẹ dân tộc Khmer sống ở vùng ven biển, tỉnh Bạc Liêu", Tạp chí Y học thực hành, 10 (1112), tr. 128-130.
3. Vũ Văn Hoàn (2018), Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành làm mẹ an toàn cho phụ nữ H’mông tỉnh Sơn La Luận án Tiến sĩ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
4. Prabouasone K. (2013), Kiến thức, thực hành về Làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh Bo Lị Khăm Xay, năm 2010- 2011, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
5. Sở Y tế Bạc Liêu và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (2018), Báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
6. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2014), Đánh giá hiệu quả can thiệp Làm mẹ an toàn ở các bà mẹ có con dưới 2 tuổi tại 5 tỉnh Việt Nam giai đoạn 2006- 2012, Luận án Tiến sĩ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội.
7. Tổng cục Thống kê và UNICEF (2015), Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014, Báo cáo cuối cùng, Hà Nội.
8. Trường Đại học Y tế Công cộng và Child Fund Việt Nam (2013), Báo cáo đánh giá kết quả chương trình can thiệp Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em tại huyện NaRì, tỉnh Bắc Cạn, Hà Nội.
9. Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em và Bộ Y tế (2019), Báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
10. WHO and UNFPA (2015), Maternal Health, accessed, from http://www.unfpa.org/maternal-health.