THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022

Ngô Thị Tâm1, Bùi Thanh Hải2, Đặng Thị Diệp Thanh2, Nguyễn Hạ Anh2, Nguyễn Thị Thanh Nga2, Nguyễn Thị Thu Hằng2, Nguyễn Nhị Bắc2, Bùi Thị Hồng Ánh2, Lê Minh Đạt2
1 Trường Đại học Đại Nam
2 Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng hoạt động thể lực của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội
năm 2022 và phân tích một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 306 sinh viên trường Đại
học Y Hà Nội bằng bộ công cụ IPAQ-SF. Phân loại và đánh giá hoạt động thể lực dựa trên IPAQ-SF
và theo mức khuyến nghị của WHO.
Kết quả: Trong số các đối tượng nghiên cứu, 39 sinh viên (12,8%) hoạt động thể lực ở mức độ cao,
118 sinh viên ở mức độ trung bình (38,6%) và 149 sinh viên hoạt động ở mức độ thấp (48,7%). Tỷ lệ
sinh viên hoạt động thể lực đạt theo khuyến nghị của WHO chỉ đạt mức 35,3%. Có mối liên quan có
ý nghĩa thống kê giữa HĐTL với 4 đặc điểm về giới tính, năm học, BMI và chuyên ngành.
Kết luận: Mức độ HĐTL của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội còn khá thấp. Nhà trường có thể
xem xét những biện pháp tăng cường các hoạt động ngoại khóa kết hợp HĐTL như các câu lạc bộ
thể thao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, Physical activity, accessed November 10,
2022, at https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity, 2022.
[2] Đặng Thị Thu Hằng, Tạ Thị Như Quỳnh, Nguyễn
Thị Hải Hà & cs Hoạt động thể chất của sinh viên
cử nhân dinh dưỡng trường Đại học Y Hà Nội,
Tạp chí Y tế Công cộng, 2018, (45), tr. 9.
[3] Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thơ Nhị, Tự chăm
sóc bản thân của sinh viên y khoa năm thứ ba Đại
học Y Hà Nội, niên khóa 2021-2022”, Tạp chí Y
học Việt Nam, 2020, 515(6 ), tr. 5
[4] Trần Minh Hiền, Thực trạng hoạt động thể lực
của sinh viên y Hà Nội và một số yếu tố liên quan,
Đại học Y Hà Nội, 2020.
[5] Forde C, Scoring the International Phyical
Activity Questionnaire (IPAQ), Tritiny College
Dublin, 2016.
[6] WHO, WHO guidelines on Physical activity and
sedentary behaviour, 2020.
[7] Nguyễn Thị Trúc Ly, Tình trạng hoạt động thể lực
và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường
Cao đẳng Y tế An Giang 2020, 2020.
[8] Hoàng Thị Phương, Tình trạng dinh dưỡng và
hoạt động thể chất của học sinh THCS hai trường
nội thành, thành phố Hà Nội năm học 2017-2018,
Đại học Y Hà Nội, 2020.