SỰ HÀI LÒNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108, NĂM 2022

Bùi Thị Thanh Vân1
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ tại khoa Khám bệnh đa khoa,
Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 (TƯQĐ 108) và tìm hiểu một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 433 người bệnh đi khám
bệnh từ tháng 04/2022 đến tháng 07/2022. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi đảm bảo tính giá trị
và độ tin cậy. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 26.0.
Kết quả nghiên cứu: Điểm trung bình hài lòng chung của người bệnh (NB) là 3,54 ± 0,54, thuộc
mức hài lòng. NB hài lòng cao về 4 nội dung: Kết quả khám bệnh, kỹ năng thái độ của nhân viên y tế
(NVYT), chi phí khám chữa bệnh và môi trường cảnh quan. Có đến 89,9% NB cho biết sẽ quay lại
khám bệnh. Trong 9 nội dung về đặc điểm đối tượng nghiên cứu, điểm số hài lòng trung bình khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm có trình độ học vấn, nghề nghiệp và khoảng cách tới bệnh
viện khác nhau (p < 0.05).
Kết luận: NB có điểm số hài lòng chung về chất lượng dịch vụ tại khoa khám bệnh là 3,54 ± 0,54,
thuộc mức hài lòng (thang 5 mức). Còn 4 nội dung về dịch vụ gửi xe, thời gian chờ khám bệnh, nhà
vệ sinh và khu vực nhà chờ đạt mức chấp nhận được.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày
28/8/2019 Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn
khảo sát hài lòng của người bệnh và nhân viên y
tế, 2019.
[2] Nguyễn Hồng Minh, Mô tả nhu cầu của người
bệnh đến khám tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện
TƯQĐ 108, năm 2018, Tạp chí Y dược lâm sàng
108, tập 13, số đặc biệt 8/2018, tr.300-307, 2018.
[3] Trần Thị Ngoan, Khảo sát sự hài lòng của người
bệnh khi đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 7 từ
tháng 4.2017 đến tháng 4.2018. Tạp chí Y dược
Lâm sàng 108, tập 13, số đặc biệt 8/2018, tr.278-
285, 2018.62
[4] Ngô Thị Lan Anh, Đánh giá sự hài lòng của người
bệnh về chất lượng chăm sóc Điều dưỡng tại các
khoa lâm sàng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
năm 2017, Tạp chí Y dược Lâm sàng 108, tập 13,
số đặc biệt 8/2018, tr. 112-119, 2018.
[5] Nguyễn Văn Đông, Đánh giá thực trạng cung cấp,
sử dụng và sự hài lòng của người bệnh đối với
các dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
tại Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức
năng tỉnh Khánh Hoà năm 2012, Luận văn Thạc
sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.
[6] Trần Văn Thế, Đánh giá sự hài lòng của bệnh
nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại
Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2017, Luận văn chuyên
khoa II Tổ chức quản lý y tế, Đại học Y tế công
cộng.
[7] Hà Thị Thu Trang, Đánh giá sự hài lòng của
người bệnh đến khám và điều trị tại khoa VLTLPHCN,
Bệnh viện Quân y 5, năm 2017, Tạp chí
Y dược lâm sàng 108, tập 13, số đặc biệt 8/2018,
tr.286-290, 2018.
[8] Phạm Thị Lê Hằng, Đánh giá mức độ hài lòng của
NB điều trị tại khoa VLTL PHC BVTWQĐ 108
năm 2015, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 11,
số đặc biệt 8/2016, tr.19-27, 2016.