KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TỨ CHỨNG FALLOT Ở TRẺ DƯỚI 1 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Nguyễn Hữu Thành1, Nguyễn Sinh Hiền2, Mai Văn Viện3
1 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
2 Bệnh viện Tim Hà Nội
3 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ em dưới 1 tuổi tại
Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi tiến cứu trên 115 bệnh nhân tại Bệnh viện
Nhi Thanh Hóa và Bệnh viện Tim Hà Nội trong 3 năm.
Kết quả: Tỷ lệ có tử vong sớm sau mổ, tai biến ngay sau mổ, mổ lại trong thời gian nằm
viện và biến chứng sớm sau mổ lần lượt là 1,7%; 0,9%; 5,3% và 53,9%. SpO2 và phân loại
suy tim theo ROSS cải thiện đáng kể sau phẫu thuật. Chỉ có 1 bệnh nhân loạn nhịp được phát
hiện tại thời điểm ra viện 1 tháng sau đó không còn triệu chứng này. Mức độ hở van ba lá
tăng khi ra viện so với trước phẫu thuật. Mức độ hở phổi giảm nhẹ sau 1 tháng ra viện so với
khi ra viện. Nhưng mức độ hở của van động mạch phổi và van ba lá đều không tăng đáng kể
theo thời gian. Chênh áp tối đa qua van động mạch phổi và giãn thất phải cũng cải thiện đáng
kể tại các thời điểm theo dõi so với trước phẫu thuật hoặc khi ra viện.
Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot đạt nhiều hiệu
quả tích cực đối với trẻ em dưới 1 tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Tu VN, Evaluation of surgical results to
correct all tetralogy of Fallot at Viet Duc
Hospital, Hanoi Medical University, Hanoi,
2008.
[2] Thuu LQ, Research on surgical treatment
and complete repair of Tetralogy of Fallot,
Military Medical Academy, Hanoi, 2008.138
[3] Anh NV, Review of the results of surgery
to correct all of Fallot IV for children under
12 months old at Viet Duc Hospital, Hanoi,
2019.
[4] Viet PT, Research on the role of Z index
in predicting the ability to preserve the
pulmonary valve annulus during radical
surgery for tetralogy of Fallot, University of
Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City,
2017.
[5] Hien NS, Research and application of right
ventricular non-opening technique in radical
surgical treatment of tetralogy of Fallot at
Hanoi Heart Hospital, Doctor of Medicine
thesis, Hanoi Hanoi Medical University,
Hanoi, 2011.
[6] Samuel B, Ariane M, Alain V et al., “The
30-Year Outcomes of Tetralogy of Fallot
According to Native Anatomy and Genetic
Conditions”, Canadian Journal of Cardiology,
2021, 37(6), p. 877-886.
[7] Fernando AMM, “Tetralogy of Fallot after
repair: A heritage of modern cardiac surgery”,
Revista Portuguesa de Cardiologia, 2018,
37(9), p. 781-782.
[8] Dinh NH, “Early results of radical repair
surgery through right atrium and pulmonary
artery opening in the treatment of tetralogy of
Fallot”, Vietnamese Medicine, 2008, 352(2),
p. 70-76..
[9] Waqar T, Riaz MU, Mahar T, “Tetralogy
of Fallot repair in patients presenting after
Infancy: A single surgeon experience”, Pak J
Med Sci, 2017, 33(4), p. 984-987.
[10] Hanh LM, Van DTH, Quynh DT et al,
“Study on arrhythmias after open heart
surgery at the National Children’s Hospital”,
Journal of Pediatrics, 2016, 9(4),p6.