HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH

Đỗ Mạnh Dũng1, Nguyễn Hữu Thiện2, Nguyễn Thị Thu Hà1, Nguyễn Văn Quý1, Tống Đức Thuận1, Vũ Thanh Liêm1, Trần Trọng Kiểm1, Phan Trọng Luân1, Nguyễn Thị Thu Thảo1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình
2 Bệnh viện Nhi Thái Bình,

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý sự cố y khoa (QLSCYK) tại các
bệnh viện (BV) của tỉnh Thái Bình.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng,
cán bộ nhân viên và hồ sơ liên quan đến hoạt động quản lý sự cố y khoa của 08 bệnh viện.
Kết quả nghiên cứu: Tăng tỷ lệ bệnh viện trong nhóm can thiệp xây dựng và hoàn thiện văn
bản hệ thống quản lý sự cố y khoa. Tăng tỷ lệ nhân viên y tế trong nhóm can thiệp có kiến
thức đúng về nhận diện đúng sự cố y khoa. Tăng tỷ lệ nhân viên y tế thực hiện báo cáo sự cố
y khoa trong vòng 12 tháng qua ở nhóm can thiệp. Sau can thiệp, các nhân viên y tế cho rằng
các hình thức báo cáo không thuận tiện và lo sợ bị phạt giảm có ý nghĩa thống kê. Số lượng
báo cáo sự cố y khoa trung bình tại các bệnh viện thuộc nhóm can thiệp sau 12 tháng cao
hơn so với nhóm đối, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, Circular No. 43/2018/TTBYT, 26/12/2018 Ministry of health Guiding
Prevention of Adverse Event in Healthcare
Facilities (4)
[2] Thuong TC, ‘Hospital Survey on patient
safety culture in Children’s Hospital 1, Ho
Chi Minh City Journal of Medicine), 2012
18(4), tr. 8-17. (18)
[3] Ha NTT, Evaluation of medical staff on
patient safety culture anhd influencing factors
in Thai Binh Pediatric Hospital, Public
health Master thesis, Thai Binh University of
Medicine and Pharmacy, 2020.
[4] Liem DT, Evaluation of medical staff on
patient safety culture anhd influencing factors
in Ho Chi Minh City Oncology Hospital In
2019, Hospitality Management Master Thesis,
Ha Noi University of Public Health, 2019.