THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021

Lê Minh Đạt1, Nguyễn Hữu Thắng2, Phạm Hải Thanh2, Cao Thị Thanh Thuỷ3
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội
3 Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng hồ sơ bệnh án (HSBA) nội trú và một số yếu tố liên quan tại khoa Nội
tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính, tại khoa Nội tổng hợp
- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trên 300 HSBA ngẫu nhiên và 07 phỏng vấn sâu và 03 thảo luận nhóm
với nhân viên y tế.
Kết quả: Tỉ lệ hồ sơ bệnh án ghi đạt của toàn bộ hồ sơ bệnh án là 74,7%. Yếu tố cá nhân là nhận
thức của nhân viên y tế (NVYT) về HSBA ảnh hưởng đến ghi chép HSBA; công tác kiểm tra, giám
sát; công tác bình bệnh án; chưa tổ chức được các buổi tập huấn hay hướng dẫn công tác làm HSBA;
chưa có các chế tài phù hợp. Yếu tố hạn chế được chỉ ra là lưu lượng người bệnh đông, nguồn nhân
lực; phần hành chính trong HSBA.
Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra được một số yếu tố ảnh hưởng đến việc ghi chép HSBA của NVYT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Soto-Arnáez F., Sebastián-Viana T., CarrascoGarrido P et al., The use of unsafe abbreviations
in discharge report and medical prescription:
Observational and retrospective study. An Sist
Sanit Navar, 2016, 39(3), 379–387.
[2] Weiner SJ, Wang S, Kelly B et al., How accurate
is the medical record? A comparison of the
L.M. Dat et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 4 (2022) 201-206206
physician’s note with a concealed audio recording
in unannounced standardized patient encounters.
J Am Med Inform Assoc, 2020, 27(5), 770–775.
[3] Hoa NN, The current situation of medical records
and influencing factors at Pediatric Medicine
Department III of Hanoi Lung Hospital in
2015. Master’s Thesis in Hospital Management
department of Hanoi Medical University, 2015.
[4] Thu NTH, The current situation of internal
medical records of pediatric medicine department
at Ha Dong General Hospital in 2017, 2017.
[5] Hop HX, The current situation of implementing
regulations on internal medical records of
at the Department of Neurosurgery at Viet
Duc Hospital. Master’s Thesis in Hospital
Management department of Hanoi University
of Public Health, 2012.
[6] Man LT, The current situation and related factors
of internal medical records at Viet Duc Friendship
Hospital in 2013. Master’s Thesis in Hospital
Management department of Hanoi University of
Public Health, 2013.
[7] Em PTS, The current Situation and factor related
to the quality of internal medical records at Thanh
Binh District General Hospital, Dong Thap
Province in 2014. Master’s Thesis in Hospital
Management department of Hanoi University of
Public Health, 2014.
[8] Nhan PV, The Current situation of peforming
internal medical records and influencing factors
on them at Vinh Loi district general hospital,
Bac Lieu province in 2015. Master’s Thesis
in Hospital Management department of Hanoi
University of Public Health, 2015.