SỰ KHÁC BIỆT VỀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH TRONG CÁCH RỬA TAY VÀ ĐEO KHẨU TRANG GIỮA NAM VÀ NỮ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Nguyễn Văn Tân1, Trần Quỳnh Như1, Hà Lê Việt Dũng1, Nguyễn Thị Bích Vân1, Ngô Thị Kim Trinh2
1 Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh
2 Đại học Nguyễn Tất Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh sự khác biệt trong kiến ​​thức và thực hành của nam và nữ về rửa tay và đeo khẩu trang trong đại dịch COVID ‐ 19 (bệnh do coronavirus 2019) tại Bệnh viện Thống Nhất.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên các bệnh nhân khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 7 năm 2020. Các nghiên cứu viên sẽ phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân thông qua bảng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.


Kết quả: Có 1555 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu với 804 nam (51,7%) và 751 nữ (48,3%). Giữa hai nhóm nam và nữ có sự khác biệt về độ tuổi, trình độ học vấn và tình trạng việc làm (p < 0,001). Hơn 80% bệnh nhân ở cả hai nhóm nghiên cứu thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay hoặc xà phòng, 83,2% ở nhóm nam và 85,4% ở nhóm nữ (p = 0,230). Gần như tất cả bệnh nhân ở cả hai nhóm đều đeo khẩu trang khi ra ngoài trong tháng trước (98,9% với 98,1%, p = 0,224).


Kết luận: Không có nhiều khác biệt về giới trong kiến ​​thức và thực hành rửa tay và đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Iqbal MA, Younas MZ, Public knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 in Pakistan: A cross-sectional study, Child Youth Serv Rev, 2021 Jan;120: 105784.
2. Puspitasari IM, Yusuf L, Sinuraya RK et al., Knowledge, Attitude, and Practice During the COVID-19 Pandemic: A Review, J Multidiscip Healthc, 2020;13: 727-733.
3. Ministry of Health. Page of COVID-19 disease situation, https://ncov.moh.gov.vn/, 2021, Accessed 15 December 2021.
4. Prime Minister of Vietnam, Directive on continued implementation of measures to prevent and control the epidemic of COVID-19 in the new situation (Directive No. 19 / CT-TTg), 2020.
5. Sultana MS, Khan AH, Islam MR et al., Gender Differences in Knowledge, Attitude and Preparedness to Respond to COVID-19 among Adult Population in Bangladesh: A Cross-Sectional Study, Preprints, 2020; 2020110739.
6. Pinchoff J, Santhya K, White C et al., Gender specific differences in COVID-19 knowledge, behavior and health effects among adolescents and young adults in Uttar Pradesh and Bihar, India, PLoS ONE, 2020; 15(12): e0244053.