Quay trở lại chi tiết bài báo SỰ KHÁC BIỆT VỀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH TRONG CÁCH RỬA TAY VÀ ĐEO KHẨU TRANG GIỮA NAM VÀ NỮ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Download Download PDF