KIẾN THỨC SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP

Hoàng Đức Thái1, Châu Thị Kim Ngọc2, Bùi Đặng Phương Chi3
1 Trường Đại học Y Dược
2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức sử dụng thuốc của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 240 bệnh nhân được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Kết quả: Kiến thức của bệnh nhân về thuốc điều trị đái tháo đường chưa cao: có 90,87% bệnh nhân không biết tên loại thuốc đang dùng, có 84,35% bệnh nhân không biết tới tác dụng phụ của thuốc, có 40,87% bệnh nhân không biết phải làm gì hoặc sẽ uống gấp đôi liều ở lần uống tiếp theo. Điểm trung bình kiến thức là 2,38 ± 1,81 điểm. Có mối liên quan giữa tuổi, học vấn và điểm kiến thức về thuốc điều trị đái tháo đường của bệnh nhân. Không có mối liên quan giữa giới tính và điểm kiến thức về thuốc điều trị đái tháo đường của bệnh nhân. Có mối liên quan giữa điểm kiến thức của bệnh nhân về thuốc đái tháo đường với mức độ tuân thủ điều trị thuốc và kết quả kiểm soát đường huyết. Kết luận: Kiến thức của bệnh nhân về thuốc điều trị đái tháo đường chưa cao. Điểm trung bình kiến thức là 2,38 ± 1,81 điểm. Có mối liên quan giữa tuổi, học vấn và điểm kiến thức về thuốc điều trị đái tháo đường của bệnh nhân. Có mối liên quan giữa điểm kiến thức của bệnh nhân về thuốc đái tháo đường với mức độ tuân thủ điều trị thuốc và kết quả kiểm soát đường huyết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Selvin E, Parrinello CM, Sacks DB et al., Trends in prevalence and control of diabetes in the United States, 1988–1994 and 1999–2010, Ann Intern Med, 2014; 160(8): 517–525.
2. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B et al., Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement, Diabetes care, 2010; 33(12): e147–e167.
3. International Diabetes Federation, Global guideline for type 2 diabetes, 2012.
4. Al-Qazaz HK, Sulaiman SA, Hassali et al., Diabetes knowledge, medication adherence and glycemic control among patients with type 2 diabetes, International journal of clinical pharmacy, 2011; 33(6): 1028-1035.
5. Chinh DD, Ky ND, Learn the knowledge, attitude and practice of patients with type 2 diabetes at the Department of Endocrinology, Friendship Hospital, Nghe An, Journal of Practical Medicine, 2015; 11:6 - 8 (In Vietnamese)
6. Heloisa TGF, Maria LZ, Manoel ASa et al., Patients' knowledge regarding medication therapy to treat diabetes: a challenge for health care services, Acta paul. enferm, 2009; 22(5): 612-617.
7. Basker, Judith, Mammen et al., Assessment of diabetic knowledge and medication adherence in type 2 diabetes patients, Indo American journal of Pharmaceutical Research, 2016; 6: 4479-4491.