SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG ĐƯỜNG UỐNG VỚI KHÁNG SINH DỰ PHÒNG ĐƯỜNG TIÊM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH

Bùi Đặng Lan Hương1, Bùi Đặng Minh Trí2, Lê Đức Thi3
1 Bệnh viện Từ Dũ
2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3 Trường Đại học Tây Đô

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng đường uống với kháng sinh dự phòng đường tiêm trong chẩn đoán và điều trị can thiệp nội mạch tại Bệnh viện 30 tháng 4 – Bộ Công an. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang và có so sánh trên 95 bệnh nhân được sử dụng kháng sinh dự phòng khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp nội mạch tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện 30 tháng 4 - Bộ Công an từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. Kết quả: Không có khác biệt có ý nghĩa về nhiệt độ cơ thể, số lượng bạch cầu, tốc độ máu lắng và tỷ lệ CRP tăng ở hai nhóm bệnh nhân (nhóm dung kháng sinh đường uống và nhóm dung kháng sinh đường tiêm). Kết luận: Hiệu quả kháng sinh dự phòng bằng đường uống tương đương với hiệu quả kháng sinh dự phòng bằng đường tiêm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Paolo F, Francesco S, Annalisa C et al., Endovascular graft infection: preliminary results of an international enquiry, J Endovasc Ther, 2003; 10(5): 919-27.
2. Antonios VS, Baddour LM, Intra-arterial Device Infections, Curr Infect Dis Rep, 2004; 6(4): 263-269.
3. Martin C, Auboyer C, BoissonM et al., Antibioprophylaxis in surgery and interventional medicine (adult patients). Update 2017, Anaesth Crit Care Pain Med, 2019; 38(5): 549-562.
4. Linh DH, Hung PM, Quang NN et al., Evaluation of early results of endovascular intervention for chronic lower extremity arterial disease at the Vietnam National Heart Institute, Vietnam Journal of Cardiology, 2016; 75+76: 123-130.
5. Dich NV, Selection of prophylactic antibiotics in surgery. Presented at Hoan My Saigon Hospital, in HCM city, Vietnam, 2010. https://www.hoanmysaigon.com/lua-chon-khang-sinh-du-phong-trong-phau-thuat.html.
6. Tuyen LV, Endovascular intervention to treat chronic superficial femoral artery occlusion at Quang Tri hospital. Presented at The 10th Open Central Central Highlands Cardiology Conference, in Dak Lak, Vietnam, 2019.