Quay trở lại chi tiết bài báo SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG ĐƯỜNG UỐNG VỚI KHÁNG SINH DỰ PHÒNG ĐƯỜNG TIÊM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH Download Download PDF