TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ CHĂM SÓC TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021

Nguyễn Kim Hồng1, Nguyễn Thị Tuyến1
1 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả tiến hành bằng 2 mô tả cắt ngang cách nhau 3 tháng tại Trung tâm y tế Châu Thành, Hậu Giang. Đối tượng: gồm 300 người bệnh đang điều trị ĐTĐ ngoại trú được chọn thuận tiện. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp đối tượng và hồi cứu bệnh án lâm sàng. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ tuân thủ điều trị ở mức rất thấp: 30%. Một số yếu tố làm giảm tuân thủ điều trị của người bệnh một cách rõ rệt như: trình độ học vấn thấp, tuổi cao, hoàn cảnh kinh tế gia đình nghèo. Hoạt động tư vấn tuân thủ điều trị của điều dưỡng còn hạn chế, tỷ lệ người bệnh được tư vấn và có thể, làm theo được chỉ 54%. Đây có thể là yếu tố góp phần làm cho tỷ lệ tuân thủ điều trị thấp. Do tuân thủ điều trị với tỷ lệ thấp, tỷ lệ người đạt mục tiêu kiểm soát được đường huyết ở mức rất thấp 15,2% cho dù đã được tư vấn và 5,1% nếu không được tư vấn. Đã cho thấy tác dụng của tuân thủ điều trị làm tăng tỷ lệ người bệnh kiểm sóat đường huyết về mục tiêu lên 3 lần. Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị thấp có nguyên nhân là tuổi cao, học vấn thấp và hoàn cảnh kinh tế gia đình nghèo. Nhờ tăng cường tư vấn đã tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị và cải thiện lượng đường trong máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Doanh DV, Hanh NH, Thu DT, Adherence to treatment in outpatients with type 2 diabetes in QuangNinh Provincial General Hospital 2016, journal of nursing science, 2016; 2(2): 14-21.
2. Adnan M, Mahbub H, Farhana A et al., Factors associated with low adherence to medication among patients with type 2 diabetes at different healthcare facilities in southern Bangladesh. GLOBAL HEALTH ACTION, 2021; 14: 1-6.
3. Ali HA, Mohammed S, Wireen LTD et al., Research Article Adherence of Type 2 Diabetic Patients to Self-Care Activity: Tertiary Care Setting in Saudi Arabia. Journal of Diabetes Research, Volume 2020; 1-7.
4. Alireza M, Haniyeh K, Mozhgan S, Adherence to Medication, Diet and Physical Activity and the Associated Factors Amongst Patients with Type 2 Diabetes. Diabetes Ther, 2020; 11: 479–494.
5. Chinh NT, Lam DP, Research on the situation and evaluate the results of health education and communication interventions on treatment adherence and care in patients with type 2 diabetes in Hoa Thanh district, Tay Ninh province in 2019, Graduation thesis of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2019; 38 -57.
6. Dao NTA, Hoa TT, Chau NT et al., Surveying on the adherence in treatment of diabetic patients, Medicine in Ho Chi Minh City, 2014; 18(3): 81-84
7. Nhi NY, Tam PT, Research on treatment adherence and knowledge of treatment adherence among people with type 2 diabetes in Binh Minh town, Vinh Long province in 2017. Graduation thesis of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2017: 29-45.