ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG NĂM 2021

Huỳnh Thị Xuân Linh1, Lâm Tường Vy1, Nguyễn Thanh Bình1, Võ Công Nghi1
1 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 380 người bệnh từ 60 tuổi trở lên đến khám và điều trị ngoại trú tại các phòng khám: Nội tiết, Nội thần kinh, Nội tim mạch, Nội tổng hợp tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2021 nhằm đánh giá chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi đang điều trị ngoại trú và mô tả một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu được hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp đối tượng bằng bộ câu hỏi soạn sẵn dựa vào thang đo PSQI (Pittisburgh Sleep Quality Index) và thang đo DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người cao tuổi có chất lượng giấc ngủ kém là 91,6%, yếu tố có liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi là sử dụng chất kích thích (PR=1,20; 95%CI: 1,05-1,37; p=0,009) và lo âu (PR=1,21; 95%  CI: 1,11-1,31; p<0,001).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Huong DTX, “Effects of medical diseases, mental disorders and drug use on the elderly with insomnia”, Journal of Medicine Ho Chi Minh city, 2012, 16(1), pp. 376 - 381.
2. Ngoc TM, “Pittsburgh Sleep Quality Scale Vietnamese version”, Journal of Medicine Ho Chi Minh city, 2014, 18(6), pp. 664 – 668.
3. Thao NTP, “Sleep quality and related factors in elderly patients in a general clinic”, Journal of Medicine Ho Chi Minh city, 2018, 22(1), pp. 205 - 210.
4. Van LMT, “Survey on sleep quality and related factors in the elderly in the community of District 08, Ho Chi Minh City”, Journal of Medicine Ho Chi Minh city, 2019, 23(6), pp. 83 – 89.
5. Centers for Disease Control and Prevention, Alcohol and Substance Use, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/alcohol-use.html, access 20/05/2021, 2021.
6. Foley D J, “Sleep complaints among elderly persons: an epidemiologic study of three communities”, Sleep, 1995, 18(6), pp. 425 - 432
7. Healthy Sleep, Healthy Sleep, https://sleepeducation.org/healthy-sleep/, access 06/01/2021.
8. Israel-SA, Ayalon L, Salzman C, "Sleep in the elderly: normal variations and common sleep disorders", Harvard review of psychiatry, 2008, 16(5), pp. 279-286.
9. Reynolds CF, Buysse DJ, Monk TH, et al., “The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research”, Psychiatry Research, 1989, 28, pp. 193 – 213.
10. Tran TD, Tran T, Fisher J, "Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women", BMC psychiatry, 2013, 13(1), pp. 01-07.