THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN - TIẾP CẬN TỪ PHÍA NGƯỜI BỆNH

Nguyễn Thị Thu1
1 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dưới góc nhìn từ phía người bệnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện này trong giai đoạn 2022 -2026, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Hospital Regulations promulgated together with Decision No. 1895/1997/BYT-QD, dated September 19, 1997.
2. Cronin, J. J. & Taylor, S. A., “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension”, Journal of Marketing, 1992, 56(3), pp.55-68.
3. Thu NT, Quality of medical examination and treatment services by health insurance at district hospitals in Thai Nguyen province, PhD thesis, University of Economics and Business Administration, Thai University Original, 2021.
4. Trong H, Ngoc CNM, Analysis of research data with SPSS, Statistical Publishing House, 2005.