48. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Nguyễn Thị Thúy1, Nguyễn Kim Cương1, Nguyễn Thị Bích Nga1, Trương Đức Thái1, Nguyễn Thị Anh2, Nguyễn Thị Lan2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Times City

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của NB/người nhà NB điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Trung ương.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 200 NB/người nhà NB trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 03 năm 2022.


Kết quả: Nghiên cứu cho thấy NB/người nhà NB có kiến thức, thái độ và thực hành đúng trong phòng, chống Covid-19 lần lượt là 88%, 45,5% và 83,5%.


Kết luận: NB/người nhà chưa thực sự hiểu ý nghĩa của các biện pháp phòng, chống dịch mà chỉ thực hiện vì những chính sách của nhà nước, địa phương đưa ra do đó tỷ lệ người có kiến thức và thực hành tốt khá cao nhưng thái độ lại chỉ chiếm tỉ lệ thấp. Do đó cần đưa ra những biện pháp để NB thực sự hiểu và tự nguyện thực hiện các quy định phòng chống đó thay vì ép buộc.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật
mới nhất từ Bộ Y tế. https://suckhoedoisong.vn/
tinh-hinh-dich-covid-19-cap-nhat-moi-nhat-tubo-y-te-
16921081215062562.htm, 2022.
[2] Huỳnh Giao, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Thị
Ngọc Hân; Kiến thức, Thái độ và Thực hành
phòng ngừa COVID-19 của NB tại Bệnh viện
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh; Tạp chí Y học Thành
phố Hồ Chí Minh. 25(2), tr103-110, 2021.
[3] Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D et
al., How will country-based mitigation measures
influence the course of the COVID-19 epidemic?. Lancet,
395(10228), 2020, 931–934
[4] Nguyen HB, Nguyen THM, Tran TTT et al.,
Knowledge, Attitudes, Practices, and Related
Factors Towards COVID-19 Prevention Among
Patients at University Medical Center Ho Chi
Minh City, Vietnam. RMHP. 2021;Volume
14:2119-2132. doi:10.2147/RMHP.S305959
[5] Christian Hoffmann, COVID. Steinhäuser Verlag, 2021.
[6] Erfani A, Shahriarirad R, Ranjbar K et al.,
Knowledge, Attitude and Practice toward the
Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A
Population-Based Survey in Iran. World Health
Organization. Published online 2020:23
[7] Huynh G, Nguyen MQ, Tran TT et al., Knowledge,
Attitude, and Practices Regarding
COVID-19 Among Chronic Illness Patients
at Outpatient Departments in Ho Chi Minh
City, Vietnam. Risk Manag Healthc Policy. 2020;13:1571-
1578. doi:10.2147/RMHP.S268876
[8] Imai N, Gaythorpe KAM, Abbott S et al., Adoption
and impact of non-pharmaceutical interventions for
COVID-19. Wellcome Open Res,5(59), 2020.
[9] Saefi M, Fauzi A, Kristiana E et al., Survey
data of COVID-19-related knowledge, attitude, and
practices among indonesian undergraduate students.
Data Brief. 2020;31:105855.doi:10.1016/j.dib.2020.105855
[10] World Healrh Organization, WHO Coronavirus
(COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.
int/, 2022.
[11] Zhou P, Yang XL, Wang XG et al., A pneumonia outbreak
associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature,
579(7798), 2020,279–273.