Quay trở lại chi tiết bài báo 48. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 Download Download PDF