28. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ Ở BỆNH NHÂN GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017- 2018

Nguyễn Thị Huyến1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm mối liên quan giữa hình ảnh tổn thương trên cắt lớp vi tính độ phân giải cao và chức năng thông khí ở bệnh nhân giãn phế quản.


Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả 66 bệnh nhân giãn phế quản (GPQ) có chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao (HRCT) tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 9/2017-6/2018.


Kết quả: GPQ hình túi chiếm tỉ lệ 68,2%, 77,3% trường hợp GPQ 2 phổi. Vị trí tổn thương GPQ thùy giữa chiếm tỷ lệ cao nhất 71,2%; thùy dưới chiếm 53%. Số lượng bệnh nhân GPQ tổn thương lan tỏa cả 2 phổi chiếm tỉ lệ cao nhất 33,3%. 65,2% bệnh nhân GPQ không có rối loạn thông khí (RLTK), 19,7% rối loạn thông khí tắc nghẽn (RLTKTN). Nhóm GPQ hình túi có trung bình các chỉ số đo chức năng thông khí (CNTK) thấp nhất. GPQ lan tỏa 2 phổi có CNTK giảm rõ rệt so với GPQ chỉ tổn thương 1 phổi. Giá trị trung bình các chỉ số CNTK giảm dần theo số lượng thùy phổi bị tổn thương.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] H. R. Roberts, A. U. Wells, D. G. Milne et al.,
Airflow obstruction in bronchiectasis: Correlation
between computed tomography features and
pulmonary function tests. Thorax, 55 (3), 2000,
198-204.
[2] E. O. Arram, M. M. Elrakhawy, Bronchiectasis
in COPD patients. Egyptian Journal of Chest
Diseases and Tuberculosis, 61 (4), 2012, 307-
312.
[3] Gehan SS, Hassan I, Megally MD, Multidetector
Computed Tomography (MDCT) Score and Pulmonary
Function tests in detemining Severity of
bronchiectasis. Med. J. Cairo Univ., 83, No.1.,
2015
[4] R. H. do Amaral, C. S. Nin, V. V. S. de Souza et
al., Computed Tomography Findings of Bronchiectasis
in Different Respiratory Phases Correlate
with Pulmonary Function Test Data in Adults.
Lung, 195 (3), 2017, 347-351.
[5] Lê Nhật Huy, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,
hình ảnh tổn thương trên phim cắt lớp vi tính
ngực và rối loạn thông khí ở bệnh nhân giãn phế
quản, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội,
2010.