7. CA BỆNH HẸP ĐƯỜNG THỞ DO LAO KHÁNG ISONIAZID, LEVOFLOXACIN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Hà Thị Tuyết Trinh1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chúng tôi báo cáo ca bệnh hẹp đường thở do lao ở bệnh nhân nữ 17 tuổi kháng Isoniazid, Levofloxacin (INH, Lfx) được chẩn đoán dựa vào chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, nội soi phế quản, nuôi cấy. Đây là ca bệnh chẩn đoán muộn, triệu chứng giống các bệnh lý hô hấp khác. Bệnh nhân đã được điều trị nội khoa và kết quả tiến triển tốt.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organisation. Global tuberculosis
report 2023. Available online: Http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_
eng.pdf.
[2] Trịnh Bỉnh Dy, Bài giảng sinh lý học, Nhà xuất
bản Y học, 1998.
[3] Kim Y et al., Changes in the levels of interferon-
gamma and transforming growth factor-beta
influence bronchial stenosis during the treatment
of endobronchial tuberculosis. Respiration 74,
202–207, 2007.
[4] Freitag L, Ernst A, Unger M et al., A proposed
classification system of central airway stenosis.
Eur Respir J 30, 7–12, 2007.
[5] Cotton RT, Pediatric laryngotracheal stenosis. J
Pediatr Surg 19, 699–704, 1984.
[6] Jung SS, Park HS, Kim JO et al., Incidence and
clinical predictors of endobronchial tuberculosis
in patients with pulmonary tuberculosis. Respirology
20, 488–495, 2015.
[7] Montani D. CT of the Airways. Eur Respir Rev.
2011 Mar;20(119):65. PMCID: PMC9487721.
[8] Im JG, Itoh H, Han MC, CT of pulmonary tuberculosis.
Semin Ultrasound CT MR 16, 420–434,1995.
[9] Cohen MD, Weber TR, Rao CC, Balloon dilatation of
tracheal and bronchial stenosis. AJR Am J Roentgenol
142, 477–478, 1984.