ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CỦA ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI KHÁNG ĐA THUỐC ĐƠN THUẦN BẰNG PHÁC ĐỒ NGẮN HẠN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI

Lý Chấu, Lê Ngọc Hưng, Hoàng Thanh Thủy, Phạm Hữu Thường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục
tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng của người lao phổi kháng
đa thuốc đơn thuần và đánh giá tính an toàn của phác đồ
điều trị ngắn hạn trong điều trị lao phổi kháng đa thuốc
đơn thuần.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập
được tiến hành trên 124 người bệnh lao phổi kháng đa
thuốc đơn thuần, được điều trị bằng phác đồ chuẩn ngắn
hạn tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ tháng 04 năm 2016 đến
tháng 12 năm 2018.
Kết quả: Kết quả soi đờm trực tiếp AFB(-) 47,6%,
AFB(3+) 5,6%, AFB(2+) 7,3%, AFB(1+) 35,5% và 1-9
AFB/100VT là 4,0%. Người bệnh có tổn thương phổi trên
Xquang dạng xơ là 70,2%, nốt 67,7%, thâm nhiễm 56,5%,
hang 16,9%. Tổn thương ở cả hai phổi là 62,9%. Phác đồ
được đánh giá là an toàn trên 58,9%. Tỷ lệ đầy bụng khó
tiêu 10,5%, nôn, buồn nôn 8,9%, chóng mặt 8,9%, chán
ăn 8,1%, đau khớp 4,8%, giảm thính lực 4,3%.
Kết luận: Phác đồ điều trị chuẩn ngắn hạn là phác
đồ có tính an toàn với các tác dụng không mong muốn
thấp. Các triệu chứng nay đều trở về bình thường sau khi
kết thúc điều trị.
Từ khóa: Người bệnh lao phổi đa kháng thuốc;
Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chương trình chống lao Quốc gia (2018). Báo cáo tổng kết hoạt động chương trình chống lao năm 2018.
2. Hoàng Xuân Nhị (2008). Nhận xét kết quả điều trị 35 trường hợp KDT-TB tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
Trung ương Phúc Yên”, Tạp chí Lao và Bệnh phổi, Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc tháng 11.
3. Nguyễn Anh Quân (2012). Hiệu quả của phác đồ 6KRHZEO/12RHZEO điều trị lao phổi kháng thuốc tại Bình
Định, Học viện Quân y.
4. Phan Thượng Đạt (2012). Điều trị lao phổi kháng thuốc thứ phát bằng phác đồ điều trị có các thuốc kháng lao
thế hệ hai cũ và mới, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
1. Chương trình chống lao Quốc gia (2018). Báo cáo tổng kết hoạt động chương trình chống lao năm 2018.
2. Hoàng Xuân Nhị (2008). Nhận xét kết quả điều trị 35 trường hợp KDT-TB tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
Trung ương Phúc Yên”, Tạp chí Lao và Bệnh phổi, Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc tháng 11.
3. Nguyễn Anh Quân (2012). Hiệu quả của phác đồ 6KRHZEO/12RHZEO điều trị lao phổi kháng thuốc tại Bình
Định, Học viện Quân y.
4. Phan Thượng Đạt (2012). Điều trị lao phổi kháng thuốc thứ phát bằng phác đồ điều trị có các thuốc kháng lao
thế hệ hai cũ và mới, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.