Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh hậu môn-trực tràng tại Bệnh viện Tâm An, Thanh Hoá 2020

Lê Văn Cơ, Ngô Văn Toàn, Lê Vũ Thúy Hương, Trần Thị Thoa, Hoàng Thị Thu Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện Tâm An, thành phố Thanh Hoá nhằm mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh hậu môn - trực tràng tại bệnh viện trong năm 2020. Kết quả: Mẫu nghiên cứu bao gồm 310 bệnh nhân nội trú. Trong đó có 209 (67,4%) bệnh nhân rất hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế, điểm trung bình hài lòng chung là 4,67/5 điểm. Các điểm hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, minh bạch trong thông tin và thủ tục, khả năng tiếp cận các dịch vụ cũng được bệnh nhân đánh giá cao. Bên cạnh đó có tới 89% bệnh nhân được hỏi hài lòng chung về dịch vụ của bệnh viện, và có tới 89% bệnh nhân chắc chắn sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho người quen tới sử dụng dịch vụ của bệnh viện. Kết quả nghiên cứu đã minh chứng được sự hài lòng của bệnh nhân về sự hài lòng về khả năng tiếp cận tới các dịch vụ khám chữa bệnh; sự hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tực khám chữa bệnh; sự hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ khám chữa bệnh; sự hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; sự hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm An, tỉnh Thanh Hoá năm 2020.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với bệnh viện- QĐ 3869/2019-BYT. 2019.
2. Tạ Thị Tươi, Ngô Văn Toàn, Vũ Mạnh Tuấn. Sự hài lòngcủa người bệnh về dịch vụ chăm sóc nha khoa tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt,Trường Đại học Y Hà Nội năm 2018. Y học lâm sàng. 2019;114:66–75.
3. Vũ Văn Du, Nguyễn Bá Thiết. Nghiên cứu mô tả cắt ngang về sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2016
4. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature | British Dental Journal [Internet]. [cited 2021 Mar 3]. Available from: https://www.nature.com/articles/4800053
5. Clow KE, Fischer AK, O’Bryan D. Patient expectations of dental services. Image affects expectations, and expectations affect perceived service quality. J Health Care Mark. 1995;15:23–31.
6. Ebn Ahmady A, Pakkhesal M, Zafarmand AH, Lando HA. Patient satisfaction surveys in dental school clinics: a review and comparison. J Dent Educ. 2015;79:388–93.
7. Newsome PRH, Wright GH. A review of patient satisfaction: 1. Concepts of satisfaction. British Dental Journal. Nature Publishing Group; 1999;186:161–5.

8. Mills I, Frost J, Cooper C, Moles DR, Kay E. Patient-centred care in general dental practice--a systematic review of the literature. BMC Oral Health. 2014;14:64.
9. Press SU. A Theory of Cognitive Dissonance | Leon Festinger [Internet]. [cited 2021 Mar 3]. Available from: http://www.sup.org/books/title/?id=3850
10. Unell L, Söderfeldt B, Halling A, Birkhed D. Attitudes to and experience of dental care among 50-year-olds in two Swedish counties. Swed Dent J. 1999;23:87–96