THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thu1, Trịnh Thị Thu Trang1
1 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2019, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế tại tại các bệnh viện này trong giai đoạn 2020 -2025, nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực y tế có chất lượng, cơ cấu và phân bố hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, hướng tới mục tiêu công bằng hiệu quả và phát triển

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Lan Anh (2011), Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển nhân lực y tế trình độ cao của ngành Y tế tỉnh Yên Bái.
2. Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (2016, 2017, 2018, 2019), Báo cáo thống kê bệnh viện.
3. Bộ Y tế, Bộ Nội vụ (2007), Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT- BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, ban hành 05/06/2007.
4. Bộ Y tế (2016), Công văn số 6188/BYT-KH-TC V/v thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/TP
5. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (2016-2019), Báo cáo kiểm tra, đánh giá bệnh viện.
6. Nguyễn Duy Linh (2013), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Trà Vinh.