THỰC TRẠNG NHÂN LỰC CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ ĐẢM BẢO KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÔNG LẬP CÁC TUYẾN

Nguyễn Thị Minh Hiếu1, Mai Xuân Thu1, Khương Anh Tuấn1
1 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo trình bày một phần kết quả khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực quản lý sử dụng và đảm bảo kỹ thuật thiết bị y tế (TBYT) tại bệnh viện đa khoa công lập thuộc “Nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng một số thiết bị y tế ở bệnh viện đa khoa các tuyến”. Số liệu được thu thập từ báo cáo của các bệnh viện, phỏng vấn cán bộ sử dụng phiếu điều tra, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu lãnh đạo và các khoa phòng có liên quan của 12 bệnh viện đa khoa công lập các tuyến. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả 12 bệnh viện đã thành lập Phòng/Tổ Vật tư-TBYT hoặc có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách, nhưng việc phân công nhiệm vụ vẫn còn chồng chéo, chưa đúng chuyên môn. Số lượng và tiêu chuẩn, trình độ nhân lực chưa phù hợp do thiếu các quy định hướng dẫn và khó khăn trong việc tuyển dụng. Kiến thức của cán bộ chuyên trách quản lý sử dụng, đảm bảo kỹ thuật TBYT tại Phòng/Tổ Vật tư-TBYT còn nhiều khoảng trống nhưng họ lại ít được tham gia các khóa đào tạo liên tục, nâng cao năng lực. Do đó, trong thời gian tới cần có những quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý sử dụng, đảm bảo kỹ thuật TBYT tại Phòng/Tổ Vật tư-TBYT, đồng thời cần tăng cường đào tạo, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho nhóm đối tượng này.

Chi tiết bài viết