Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng và hộ sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Phương Nam1, Lê Thị Thanh Hương2
1 1 Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
2 Trường Đại học Y tế công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy và một số yếu tố liên quan tới tuân thủ vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng và hộ sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích. Có 360 cơ hội thực hiện vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng và hộ sinh được quan sát qua bảng kiểm. Phân tích số liệu bằng kiểm định khi bình phương, tỷ suất chênh với mức ý nghĩa p < 0,05.


Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng, hộ sinh theo cơ hội được quan sát là 33,3%, tỉ lệ tuân thủ VSTTQ là 30,3%, cao nhất là cơ hội “Sau tiếp xúc với người bệnh” 55,5%, thấp nhất là cơ hội “Sau khi tiếp xúc máu, dịch người bệnh” 11,1%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng, hộ sinh gồm dung dịch vệ sinh tay bằng cồn, phương tiện vệ sinh tay, quá tải bệnh nhân, quy định thưởng phạt.


Kết luận: Cần tập huấn lại việc tuân thủ vệ sinh tay thường quy cho nhân viên y tế, tăng cường giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại các khoa, nhất là Khoa Sản, Ngoại Nhi, Khoa Ngoại sản.

Chi tiết bài viết