Thực trạng nhân lực y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2017 – 2019

Đào Đình Quang1, Phùng Văn Tân1, Trần Thị Nhị Hà2, Lã Ngọc Quang3
1 Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ
2 Sở Y tế Hà Nội
3 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực trạng nhân lực y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền & Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính được thực hiện với 22 cuộc phỏng vấn sâu gồm 03 nhóm đối tượng tại bằng bộ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn và thống nhất cho từng nhóm đối tượng. Kết quả cho thấy thực trạng nhân lực của bệnh viện: Tổng số cán bộ của bệnh viện còn thiếu nhiều so với Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV, cụ thể năm 2017 thiếu 81 cán bộ; năm 2018 thiếu 82 cán bộ và năm 2019 thiếu 72 cán bộ. Trình độ đại học của cán bộ bệnh viện năm 2017 chiếm tỷ lệ 33,54%; năm 2018 chiếm 38,75, năm 2019 chiếm 41,18 cán bộ. Cơ cấu nhân lực năm 2019 của bệnh viện: Lâm sàng chiếm 55%; Cận lâm sàng và Dược chiếm 26%. Quản lý, hành chính chiếm tỷ lệ 19%. Một số yếu tố ảnh hưởng: Điều kiện, môi trường làm việc: Bệnh viện luôn bám sát vào tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế để xây dựng phát triển. Công tác tuyển dụng của bệnh viện còn bị động, ràng buộc bởi các quy định của các cấp nên chưa chủ động xây dựng và tuyển dụng theo tình hình thực tế của bệnh viện. Mức thu nhập tăng thêm ngoài lương và phụ cấp của cán bộ bệnh viện còn thấp.

Chi tiết bài viết