THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA KHOA NGOẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2017

Trần Hùng Dũng1, Phan Văn Trường2
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh
2 Viện ĐTBDCB quản lý ngành Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh của khoa ngoại và những yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh: Tỷ lệ sử dụng kháng sinh chiếm 44,78% bệnh nhân nói chung,  trong phẫu thuật là 100%, tuy nhiên vẫn có những yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng kháng sinh như độ tuổi, giới tính, sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT). Ngoài ra nghiên cứu chỉ ra được các yếu tố quyết định việc sử dụng kháng sinh: Phác đồ điều trị, quyết định lựa chọn kháng sinh của bệnh nhân và y bác sĩ, cung ứng kháng sinh của Khoa Dược, cập nhật thông tin thuốc. Khuyến nghị: Xây dựng quy định sử dụng thuốc, phối hợp dược lâm sàng; làm rõ tiêu chí sử dụng thuốc, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và đưa ra chỉ số đánh giá trong phòng chống kháng thuốc, quản lý tốt việc sử dụng thuốc của y bác sĩ và các khoa lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2016), Báo cáo tổng kết năm 2016, Trà Vinh.
2. Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2016), Phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật năm 2016, Trà Vinh.
3. Bộ Y tế (2013), Quyết định số 2174/QĐ-BYT, ngày 21/6/2013, về việc Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020., Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh lần VI, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Bộ Y tế (2014), Thông tư 40/ 2014/TT-BYT về việc ban hành & hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiệm y tế thanh toán, Hà Nội.
6. Bộ Y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.
7. Bộ Y tế (2015), Quyết định 708/ 2015/QĐ – BYT ngày 02/03/2015, về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”. Hà Nội.
8. Bộ Y tế (2016), Quyết định số 772/QĐ-BYT, ngày 04/3/2016 về việc Ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”. Hà Nội.
9. Bùi Thị Kim Tuyền (2015), Thực trạng sử dụng kháng sinh trên người bệnh phẫu thuật và một số yếu tố ảnh hưởng tại Khoa Ngoại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2015, Luận văn thạc sỹ, Đại học Y tế Công cộng.
10. Cục Thống kê Trà Vinh (2013), Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2013, Trà Vinh.
11. Hoàng Thị Minh Hiền (2012), Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị, thực trang và một số giải pháp, luận án tiến sĩ Dược học.
12. Lê Bá Cường (2007), Thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc năm 2007, Học viện Quân Y.
13. Lê Minh Hùng (2016), Xây dựng chương trình quản lý kháng sinh tại Bệnh viện, Đại học Trident University International.
14. Lý Ngọc Kính (2010), Tìm hiểu thực trạng sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn bệnh viện tại các đơn vị điều trị tích cực ở một số cơ sở khám, chữa bệnh.
15. Nguyễn Đạt Anh (2016), Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm 2016, Nhà xuất bản Y học.
16. Nguyễn Hồng Thức (2015), Thực trạng sử dụng kháng sinh tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp năm 2015, Đại học Y tế Công cộng.
17. Trường ĐH Dược Hà Nội (2008), Dược lâm sàng đại cương, Bộ môn Dược lâm sàng, Hà Nội.
18. Vũ Ngọc Quyên (2014), Thực trạng tham gia BHYT tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Nguyên.
19. Cervelli M.J (2007), "The renal drug reference guide", 1st edition. pp.8, 80-85.
20. GARP-Vietnam (2010), "Situation Analysis of Antibiotic Use and Resistance in Vietnam 2010".
21. WHO (2013), "Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2013".
22. Center for Pharmaceutical Management Management Sciences for Healt (2012), "How to Investigate Antimicrobial Use in Hospitals: Selected Indicators".