SO SÁNH CƠ CẤU SỬ DỤNG TÂN DƯỢC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 10/2016/TT-BYT GIAI ĐOẠN 2017 - 2019

Ngô Thị Hương Minh1, Đỗ Xuân Thắng2, Nguyễn Thị Thùy Linh3, Hoàng Thị Thuận3, Vũ Đức Cảnh2, Phạm Minh Khuê3
1 Cục quản lý Dược - Bộ Y tế
2 Đại học Dược Hà Nội
3 Đại học Y dược Hải Phòng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh sự thay đổi về số khoản mục thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng đối với thuốc trong
nước trong khi thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BYT tại các bệnh viện công lập Việt Nam, giai đoạn
2017 - 2019.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu phân tích chính sách. Đối tượng nghiên cứu là danh mục
tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế được sử dụng tại bệnh viện công lập tại 3
thời điểm năm 2017, 2018 và 2019.
Kết quả: Giá trị tiền thuốc sử dụng đối với thuốc trong nước thuộc Thông tư 10 năm 2018, 2019 cao
hơn năm 2017 tại tổng các tuyến bệnh viện cũng như tại từng tuyến bệnh viện. Số khoản mục thuốc
trong nước thuộc TT10 tại năm 2018, 2019 tăng so với năm 2017 tại nhóm 2, 3 và 4 generic, trong
đó nhóm 3 generic có số khoản mục thuốc trong nước thuộc Thông tư 10 cao nhất trong giai đoạn
2017 -2019.
Kết luận: Thông tư 10 đã có hiệu quả nhất định trong việc tăng cường sử dụng thuốc trong nước đáp
ứng được yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Le VT, Vietnam’s Pharma Market Booms Amid
Short Supply; VNExpress Business: Hanoi,
Vietnam, 2016.
[2] Business Monitor International, Vietnam
Pharmaceutical and Healthcare Report; Bill
Thompson: London, UK, 2017.
[3] Italian Trade Agency, Brief Sector Note on
Pharmaceutical Industry in Vietnam; Italian
Trade Agency: Mayfair, UK, 2014.
[4] Bộ Y tế, Số 139/KH-BYT về kế hoạch “Bảo
vệ và chăm sóc nâng cáo sức khỏe nhân dân
giai đoạn 2016 -2020, Hà Nội ngày 01 tháng
03 năm 2016.
[5] Bộ Y tế, Thông tư số 10/2016/TT-BYT về
“Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng
yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung
cấp”, 2016.
[6] Nguyễn Thanh Thảo, Phân tích danh mục thuốc
tân dược Bảo hiểm y tế chi trả cho các bệnh viện
công lập tại thành phố Đà Nẵng năm 2016. Luận
văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà
Nội, 2018.
[7] Trần Thị Hồng Thắm, Phân tích kết quả đấu
thầu và việc thực hiện kết quả trúng thầu thuốc
tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2019. Luận văn
Dược sĩ chuyên khoa cấp 1, Trường Đại học
Dược Hà Nội, 2019.