TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (PPI)

Bùi Đặng Minh Trí1, Bùi Đặng Phương Chi1, Nguyễn Hồng Ngọc2
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Bệnh viện Quân y 120

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tính hợp lý trong sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI) tại Bệnh viện Quân y 120 tỉnh Tiền Giang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 4532 đơn thuốc khám bệnh ngoại trú của bệnh nhân được bác sĩ kê đơn thuốc từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020 tại các phòng khám thuộc khoa Khám bệnh – Bệnh viện Quân y 120. Kết quả: Tỷ lệ chỉ định thuốc ức chế bơm proton chưa an toàn chiếm 12,13%. Tỷ lệ đơn thuốc không có hướng dẫn thời gian sử dụng thuốc ức chế bơm proton (0,79%). Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác thuốc là 52,14%, clopidogrel là thuốc tương tác được sử dụng chung với PPI nhiều nhất (48,3%). Tỷ lệ có chỉ định thuốc ức chế bơm proton chưa hợp lý là: 9,76%. Tỷ lệ đơn thuốc có chỉ định thuốc ức chế bơm proton điều trị viêm dạ dày chiếm 66,14% so với tổng đơn thuốc có thuốc ức chế bơm proton chưa hợp lý. Kết luận: Tỷ lệ thuốc ức chế bơm proton chưa an toàn, chưa hợp lý, đơn thuốc không có hướng dẫn thời gian sử dụng thuốc ức chế bơm proton chiếm tỷ lệ thấp. Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác chiếm tỷ lệ cao, clopidogrel là thuốc tương tác được sử dụng chung với PPI nhiều nhất. Đơn thuốc chưa hợp lý trong sử dụng PPI chủ yếu là bệnh viêm dạ dày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. MinerP Jr, Katz PO, Chen Y et al (2003). Gastric acid control with esomeprazole, lansoprazole omeprazole, pantoprazole and rabeprazole: a-five-waycrossover study. Am J Gastroenterol, 98(12): 2616-20.
2. Mai Nguyệt Ánh (2011). So sánh hiệu quả điều trị viêm loét DD-TT do nhiễm HP giữa hai phác đồ PAL và PAC tại Bệnh viện ĐK Đồng Nai.
3. Lê Diễn Đức (2016), Đánh giá việc sử dụng nhóm thuốc ức chế bơm proton trong dự phòng loét tiêu hóa do stress tại một bệnh viện tuyến trung ương - giai đoạn 2010-2014, Luận văn thạc sĩ y học.
4. Bùi Hữu Hoàng (2011). Hiệu quả của phác đồ nối tiếp trong điều trị tiệt trừ Helicobacter pilori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 15: 303-307.
5. www.medscape.com/druginfo/druginterchecker.
6. www.fda.gov/drugs/drugsafety/.
7. Ahmed Yacoob Mayet (2007). Improper use of antisecretory drugs in a tertiary care teaching hospital: An observational study. The Saudi Journal of Gastroenterology, 13(3): 124-128.