Y TẾ TỪ XA TRONG HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ Y KHOA: TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM

Đinh Thái Sơn1, Bùi Thanh Hải1, Nguyễn Thị Thanh Nga1, Đinh Xuân Hoàn1, Trần Ngọc Ánh1, Đặng Thị Diệp Thanh1, Lê Xuân Hưng1, Phan Thanh Hải1, Đỗ Thị Thanh Toàn1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hiện nay, một trong những ứng dụng nổi bật của công nghệ thông tin trong y khoa là y tế từ xa.
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan tổng hợp các phương thức và kết quả áp dụng y tế từ xa trong đào
tạo y khoa và nâng cao năng lực cán bộ y tế.
Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm các từ khóa liên quan đến y tế từ xa và đào tạo y khoa trên cơ sở
dữ liệu Pubmed.
Kết quả: Có 22 bài báo đạt các tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu. Hầu hết các nghiên cứu đều mô
tả việc ứng dụng y tế từ xa có sử dụng điện thoại, các ứng dụng. Trong phần lớn nghiên cứu, SV y
khoa khám, chăm sóc bệnh nhân từ xa đồng thời cải thiện kỹ năng giao tiếp y tế từ xa để giải thích
các kết quả khám sức khỏe.
Kết luận: Các nghiên cứu trước đây cho thấy tất cả các loại phương pháp tiếp cận công nghệ nâng
cao kiến thức, kỹ năng và thái độ, và e-learning thuần túy có thể so sánh với đào tạo trực tiếp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bashshur RL, Reardon TG, Shannon GW,
Telemedicine: a new health care delivery system.
Annu Rev Public Health. 2000;21:613-637.
[2] Mechanic OJ, Persaud Y, Kimball AB, Telehealth
Systems. In: StatPearls. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2021. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK459384/. Accessed
November 20, 2021.
[3] Waseh S, Dicker AP, Telemedicine Training
in Undergraduate Medical Education:
Mixed-Methods Review. JMIR Med Educ.
2019;5(1):e12515.
[4] AMA encourages telemedicine training for
medical students, residents. American Medical
Association. https://www.ama-assn.org/
press-center/press-releases/ama-encouragestelemedicine-
training-medical-studentsresidents. Accessed October 3, 2022.
[5] Berndt A, Murray CM, Kennedy K et al.,
Effectiveness of distance learning strategies for
continuing professional development (CPD) for
rural allied health practitioners: a systematic
review. BMC Med Educ.