24. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG, NĂM 2021

Trần Thị Lý1, Lê Văn Nhân2, Trần Quốc Thắng3, Nguyễn Thanh Hà4, Đào Văn Dũng5
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Đại học Văn Hiến
3 Viện Sức khỏe Cộng đồng
4 Bệnh viện Mắt Trung ương
5 Trường đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Môi trường bệnh viện có thể là một trong những nguồn gây nhiễm khuẩn bệnh viện.
Thực hành tốt vệ sinh môi trường trong bệnh viện giúp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y
tế trong hoạt động khám, chữa bệnh.
Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành vệ sinh môi trường của nhân viên y tế (NVYT) Bệnh viện Mắt
Trung ương và phân tích một số yếu tố liên quan.
Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng.
Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 323 nhân viên y tế (NVYT), Bệnh viện Mắt Trung ương
thông qua phát vấn bằng phiếu và quan sát có sử dụng bảng kiểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến
thức và thực hành vệ sinh môi trường trong kiểm soát nhiễm khuẩn của NVYT khá tốt.
Kết luận: Tỷ lệ NVYT có kiến thức về đạt về vệ sinh môi trường 70,6%. Tỷ lệ NVYT thực hành vệ
sinh môi trường đạt trên 75%. Có 4 yếu tố liên quan đến kiến thức gồm: tuổi, vị trí công tác, thời gian
công tác và trình độ chuyên môn. 3 yếu tố liên quan đến thực hành gồm: Giới tính, vị trí công tác và
thời điểm tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Hảo, Nâng cao năng lực về kiểm soát nhiễm
khuẩn, Nguồn https://kcb.vn/ 27/4/2016, 2016.
[2] Bộ Y tế, Tài liệu đào tạo về kiểm soát nhiễm
khuẩn, 2012.
[3] Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018
của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn
trong các cơ sở y tế.
[4] Nguyễn Thị Mai Hương và cộng sự, “Đánh giá
thực trạng thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn
của học viên học tại Bệnh viện Trung ương Quân
đội 108”. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, 11, 2016.
[5] Võ Văn Tân, “Thực hành phòng ngừa chuẩn của
điều dưỡng và các yếu tố liên quan đến kiểm soát
nhiễm trùng bệnh viện”, Tạp chí Y Học TP. Hồ
Chí Minh, Tập 15 (Phụ bản của Số 4), 214- 220,
2011.
[6] Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/11/2016
của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh
giá chất lượng bệnh viện Việt nam, phiên bản 2.0.