NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, NGHỆ AN (2019 - 2020)

Trần Tất Thắng1, Thái Doãn Thắng2, Hoàng Đình Cảnh3
1 Bệnh viện Mắt Nghệ An
2 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TTH Nghệ An
3 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống cận thị ở học
sinh trung học thị xã Hoàng Mai nhằm xác định thay đổi tỷ lệ kiến thức, thực hành phòng chống cận
thị trước và sau can thiệp 12 tháng.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng
Kết quả:
- Hiểu biết về cách phát hiện cận thị trước và sau can thiệp: Nhìn mờ: 99% so với 91,8%, p< 0,01;
Hay nheo mắt khi nhìn xa: 85,9% so với 56,4%, p < 0,01; Chưa cận thị khám 1 lần/năm: 80% so với
57,3%, p< 0,01; Đã cận thị khám 6 tháng/1 lần: 91,4% so với 61,3%, p < 0,01
- Hiểu biết về các ảnh hưởng của cận thị trước và sau can thiệp: Ảnh hưởng sự phát triển: 93,8% so
với 82,6%, p < 0,01; Bong võng mạc gây mù 70,7% so với 48,2%, p < 0,01; Đeo kính gọng 87,6%
so với 81,1%, p < 0,05;
- Có kiến thức phòng ngừa cận thị: Đeo kính: 43,8% so với 25,9%, p < 0,01; Tăng thời gian hoạt động
ngoài trời: 96,9% so với 85,1%, p< 0,01; Sau 30 phút làm việc gần cần để mắt nghỉ 5 phút: 96,2% so
với 74,1%, p < 0,01; Giữ khoảng cách mắt và sách ≥30 cm: 94,5% so với 74,7%, p < 0,01.
- Thực hành phòng chống cận thị: Giữ khoảng cách mắt khi làm việc gần ≥30cm: 55,2 % so với 43,9
%, p < 0,01; Thời gian nghỉ khi đọc sách 30 phút nghỉ 1 lần: 74,5% so với 65,7%, p < 0,01
Kết luận: Sau can thiệp 12 tháng truyền thông giáo dục sức khỏe nhóm can thiệp có kiến thức đúng
về phòng ngừa cận thị và có hành vi đúng phòng ngừa cận thị tăng rõ rệt có ý nghĩa thống kê

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Chang L et al., Strengthening teachers’ abilities to
implement a vision health program in Taiwanese
schools, Health education research, Vol.32(5):
pp.437-447, 2017.
[2] Kirag N, Temel AB, The effect of an eye health
promotion program on the health protective
behaviors of primary school students, Journal of
education and health promotion, Vol.7: pp. 37-
37, 2018.
[3] Vũ Quang Dũng, Nghiên cứu thực trạng và một
số giải pháp phòng ngừa cận thị ở học sinh khu
vực trung du tỉnh Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ Y
học, Trường Đại học Thái Nguyên, 2013.
[4] Hoàng Hữu Khôi, Nghiên cứu tật khúc xạ và mô
hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành
phố Đà Nẵng. Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại
học Huế, Huế, 2017.
[5] Hobday K et al., Healthy Eyes in Schools: An
evaluation of a school and community-based
intervention to promote eye health in rural TimorLeste,
Health Education Journal, Vol.74(4):pp.392-402, 2015.
[6] World Health Organization, Aguide for Training
in Research Methods, Second Edition. the
Western, Regional Office for the Western Pacific,
MNILA, 2001.128
[7] Paudel P et al., "Effect of school eye health
promotion on children’s eye health litaracy
in Vietnam, Health promotion international,
Vol.113-122, 2019.
[8] Saw SM et al., Component dependent risk factors
for ocular parameters in Singapore Chinese children,
Ophthalmology, Vol.109(11): pp.2065-2071, 2002
[9] Pommier J, Guével MR, Jourdan D, A health
promotion initiative in French primary schools
based on teacher training and support: actionable
evidence in Context, Global health promotion,
Vol.18(1): pp.34-38, 2011.