THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM

Trần Danh Cường1, Trần Thị Thu Hạnh1, Nguyễn Duy Hưng1, Nguyễn Lê Minh1, Đỗ Tuấn Đạt1, Đoàn Quốc Hưng1, Lê Minh Giang1, Trần Thị Hảo1, Đỗ Nam Khánh1, Nguyễn Thị Thu Hường1, Lê Đình Luyến1, Nguyễn Thị Thu Hà1, Đỗ Thị Thanh Toàn1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chăm sóc sức khoẻ sản khoa luôn là vấn đề quan trọng của các quốc gia, trong đó nguồn
nhân lực là nguồn lực quyết định. Nghiên cứu được thực hiện là cơ sở đổi mới đào tạo tạo nguồn nhân
lực sản khoa, đáp ứng nhu cầu người dân.
Mục tiêu: Mô tả thực trạng và nhu cầu bác sĩ chuyên khoa sản làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh,
huyện ở các vùng sinh thái đại diện ở Việt Nam.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 7 tỉnh/thành phố gồm 27 bệnh viện.
Kết quả: Thực trạng và nhu cầu nhân lực chuyên ngành sản khoa phần lớn ở vùng Đồng bằng sông
Hồng (>40%), tập trung ở tuyến tỉnh (>54%). Tính đến 2025, khu vực Duyên hải và Nam Trung Bộ
có nhu cầu tăng nhân lực bác sĩ chuyên khoa sản cao nhất (từ 15,5% năm 2020 lên 30,3%). Nhân
lực sản khoa đa phần còn thiếu về số lượng, gây tình trạng quá tải. Nhu cầu về hỗ trợ đào tạo chuyên
sâu về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các thủ thuật và phẫu thuật gắn với tình hình thực tế của
địa phương.
Kết luận: Thực trạng và nhu cầu nhân lực sản khoa giai đoạn 2020-2025 tập trung ở vùng Đồng
bằng sông Hồng, tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Số lượng nhân lực sản khoa chưa đáp ứng đầy đủ, kịp
thời cho người bệnh. Chất lượng cán bộ đảm bảo, năng lực đủ đáp ứng dịch vụ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Phụ
sản Hà Nội và hơn 40 năm khẳng định vị thế,
2021. Truy cập ngày 15/10/2022 tại http://
benhvienphusanhanoi.vn/bao-chi-noi-ve-chungtoi/
benh-vien-phu-san-ha-noi-va-hon-40-nam
khang-dinh-vi-the-32131.html
[2] Hà Văn Đạo, Nhiều chính sách cởi mở, thu hút bác
sĩ ở Tây Nguyên, 2020. Truy cập ngày 27/10/2022
tại https://suckhoedoisong.vn/nhieu-chinh-sachcoi-mo-
thu-hut-bac-si-o-tay-nguyen-169180816.htm
[3] Liên hiệp quốc Việt Nam, Báo cáo quốc gia: Kết
quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển
Thiên niên kỷ của Việt Nam, 2015.
[4] Nguyễn Hoa, Nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực y tế, 2022. Truy cập ngày 15.10.2022. http://
www.soytequangninh.gov.vn/gd_ws/Tintuc_
Chitiet.aspx?NewsId=13942
[5] Phương Chi, Ngành Y tế Bình Dương: 25 năm
chuyển mình mạnh mẽ và vượt qua thách thức.
2022. Truy cập ngày 27/10/2022 tại https://
www.binhduong.gov.vn:443/thong-tin-tuyentruyen/
2022/01/879-nganh-y-te-binh-duong-
25-nam-chuyen-minh-manh-me-va-vuot-quathach-thu
[6] Bajwa S, Kaur J, Critical care challenges in
obstetrics: An acute need for dedicated and
co-ordinated teamwork. Anesth Essays Res.
2013;8:267-269. doi:10.4103/0259-1162.143107
[7] Cometto G, Boerma T, Campbell J et al., The Third
Global Forum: framing the health workforce
agenda for universal health coverage. Lancet
Glob Health. 2013;1(6):e324-325. doi:10.1016/
S2214-109X(13)70082-2.
[8] GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators.
Global, regional, and national disability-adjusted
life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries
and healthy life expectancy (HALE) for 195
countries and territories, 1990-2016: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study
2016. Lancet Lond Engl. 2017;390(10100):1260-
1344. doi:10.1016/S0140-6736(17)32130-X
[9] Hoyler M, Finlayson SRG, McClain CD et
al., Shortage of doctors, shortage of data: a
review of the global surgery, obstetrics, and
anesthesia workforce literature. World J Surg.
2014;38(2):269-280. doi:10.1007/s00268-013-2324-y
[10] Petroze RT, Nzayisenga A, Rusanganwa V et al.,
Comprehensive national analysis of emergency
and essential surgical capacity in Rwanda. Br J
Surg. 2012; 99(3):436-443. doi:10.1002/bjs.7816.