TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH QUẢNG NAM TRONG NĂM 2020-2021

Nguyễn Thị Ngọc Lan1, Mai Văn Mười2, Võ Thị Thùy Trang3, Trần Thị Khánh Ninh1, Nguyễn Thùy Linh1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Sở Y tế Quảng Nam
3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tình hình dịch COVID-19: Đại dịch COVID-19 được phát hiện đầu tiên tại Trung Quốc tháng
12/20191Hubei Province, China in December 2019. By Feb. 11, 2020, the World Health Organization
(WHO đã nhanh chóng xâm nhập vào Việt Nam. Quảng Nam cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh
hưởng lớn từ đại dịch. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch,
Quảng Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch bệnh tại Quảng Nam và các kết quả thu được từ công tác phòng
chống dịch trong 2 năm 2020-2021.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng dữ liệu về số người dân cách ly, số mẫu xét
nghiệm và số mũi tiêm vắc xin COVID – 19 được thực hiện tại Quảng Nam.
Kết quả: Cách ly 80.357 người để ngăn chặn dịch lây lan, trong đó: 10.539 người năm 2020 (chiếm
13,1%) và 69.818 người năm 2021 (chiếm 86,9%); Năng lực xét nghiệm ngày càng được nâng cao
với 701.248 mẫu được thực hiện, trong đó 102.267 mẫu năm 2020 (chiếm 14,6%) và 598.981 mẫu
năm 2021 (chiếm 85,4%); Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 99,1%,
số người đã tiêm đủ liều cơ bản đạt tỷ lệ 86,8%, số người đã tiêm mũi nhắc lại đạt tỷ lệ 0,1%, kết quả
tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin đạt 86,1%.
Kết luận: Các hoạt động phòng chống dịch của tỉnh Quảng Nam trong 2 năm 2020-2021 tập trung
vào 3 hoạt động chính đó là cách ly ngăn chặn dịch lây lan, xét nghiệm phát hiện ca bệnh và bao phủ
tiêm vacxin cho người dân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Shi Y, Wang G, Cai X peng et al., An overview
of COVID-19. J Zhejiang Univ-Sci B.
2020;21(5):343-360. doi:10.1631/jzus.B2000083
[2] WHO Director-General’s opening remarks at the
media briefing on COVID-19 - 11 March 2020.
Accessed May 20, 2022. https://www.who.int/
director-general/speeches/detail/who-directorgeneral-s-
opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
[3] Coronavirus disease (COVID-19) – World Health
Organization. Accessed July 18, 2022. https://
www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
[4] Cantón R, Ramos PDL, García-Botella A et
al., New variants of SARS-CoV-2. Rev Esp
Quimioter. 2021;34(5):419-428. doi:10.37201/
req/071.2021
[5] Otto SP, Day T, Arino J et al., The origins
and potential future of SARS-CoV-2 variants
of concern in the evolving COVID-19
pandemic. Curr Biol. 2021;31(14):R918-R929.
doi:10.1016/j.cub.2021.06.04952
[6] Gormeli Kurt N, Gunes C, Retrospective analysis
of asymptomatic COVID-19 patients presenting
to emergency department. Int J Clin Pract.
2021;75(2):e13913. doi:10.1111/ijcp.13913
[7] COVID Live - Coronavirus Statistics -
Worldometer. Accessed May 21, 2022. https://
www.worldometers.info/coronavirus/#main_table
[8] Coronavirus deaths worldwide by country. Statista.
Accessed May 21, 2022. https://www.statista.com/
statistics/1093256/novel-coronavirus-2019
ncovdeaths-worldwide-by-country.
[9] Cục Y tế Dự phòng. Accessed May 21, 2022.
https://vncdc.gov.vn/chi-thi-so-16ct-ttg-ngay-
3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien
cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich
covid-19-mdef1629106224611a30307fff8.html
[10] Statement for healthcare professionals: How
COVID-19 vaccines are regulated for safety and
effectiveness (Revised March 2022). Accessed
July 18, 2022. https://www.who.int/news/item/17-
05-2022-statement-for-healthcare-professionalshow-
covid-19-vaccines-are-regulated-for-safetyand-effectiveness.