23. MỐI LIÊN QUAN GIỮA DẠNG THỂ CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TRÊN NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

Đỗ Hoàng Lâm1, Trần Thị Thu Vân2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Tp. HCM
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhận định được thể chất của người bệnh mắc bệnh tăng huyết áp cũng góp phần giúp
cho việc chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mối liên quan giữa dạng
thể chất và một số chỉ số huyết áp thường không được chú ý nhiều.
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm thể chất và phân tích một số yếu tố liên quan tới dạng thể chất ở người
bệnh Tăng huyết áp.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích 388 bệnh nhân
trên 18 tuổi và đã được chẩn đoán xác định tăng huyết áp nguyên phát tại Bệnh viện Y học cổ truyền
Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 03/2022 – 09/2022.
Kết quả: Có mối liên quan giữa các dạng thể chất và chỉ số huyết áp, chỉ số BMI (p < 0,05); Thể chất
đàm thấp và chỉ số huyết áp tâm thu có mối tương quan với nhau (p < 0,05).
Kết luận: Việc xác định được thể chất sẽ góp phần giúp cho việc chẩn đoán và điều trị được hiệu
quả hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Whelton PK, “Epidemiology and the Prevention
of Hypertension”. J Hypertens: pp.636 – 42, 2004.
[2] Châu Ngọc Hoa, Bệnh học Nội khoa, Nxb Y học,
Tr 49, 2012.
[3] Vietnam National Society of Cardiology,
Diagnosis of hypertension. Recommendations for
the diagnosis and treatment of hypertension 2018.
p. 8-49, 2018.
[4] Nguyen Quan Tuan, Diagnosis and Treatment for
Hypertesion, http://tonghoiyhoc.vn/chan-doandieu-tri-tang-huyet-ap.htm, 08/08/2018.
[5] 中华中医药学会 (2009), 中医体质分类
与判定,中国中医药出版社,北京 (Society
of Traditional Chinese Medicine (2009),
Classification and Diagnosis of the Traditional
Medicine Body Constitution, Chinese Medicine
Publishing House).
[6] Society of Traditional Chinese Medicine,
Classification and Diagnosis of the Traditional
Medicine Body Constitution, Chinese Medicine
Publishing House, p. 4-9, 2009.179
[7] Wu S, Jiang YH, Establishment and Evaluation
of Hypertensive Rat Model with Excessive
Accumualation of Phlegm-dampness Syndrome.
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 36(2):222-
8, 2016.
[8] Gong HY, Gao JH, Wang Q, “Peripheral blood
gene expression profile of Chinese adult obesities
by gene chip technique”, Chinese Journal of
Tissue Engineering Research, 12 (24), pp.4797-
4800, 2008.
[9] Qian YS, Zhang Y, Zhou XO, “Correlation study
on serum adiponectin abnormity with adiponectin
gene polymorphisms in hypertensive patients of
phlegm-dampness constitution”. Chinese journal
of integrated traditional and Western medicine,
30 (5), pp. 454-457, 2010.
[10] Nigro E, Scudiero O, Monaco ML et al., “New
insight into adiponectin role in obesity and
obesity-related diseases”. BioMed research
international, 2014, 2014.