NGHIÊN CỨU GIẢM TỬ VONG VÀ CÁC TAI BIẾN SAU PHẪU THUẬT Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

Nguyễn Thị Hương Thu1, Nguyễn Hoài Nam1, Nguyễn Quang Thiều2, Trần Quang Phục2
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An
2 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phòng chống nhiễm trùng bệnh viện trước, trong và sau can thiệp có vai trò quyết định
chất lượng bệnh viện, làm giảm tỷ lệ tai biến, giảm tỷ lệ tử vong sớm trong vòng 24 giờ, 48 giờ và 6
tháng sau phẫu thuật.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ nhân viên y tế khoa Chi
dưới (30 người), người bệnh cao tuổi gãy vùng mấu chuyển và/hoặc cổ xương đùi. Đề tài được thiết
kế bằng phương pháp nghiên cứu can thiệp.
Kết quả nghiên cứu: Hiệu quả của đào tạo lại và tập huấn kỹ thuật cho nhân y tế khoa Chi dưới tại
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An về tuân thủ các quy trình chuyên môn theo quy định
của Thông tư số 19/2013/TT-BYT. Chỉ số hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong và tai biến ở bệnh nhân phẫu
thuật thay khớp háng bán phần và cố định bên trong: Sau 24 giờ và 48 giờ năm 2020 so với 2019 là
100,0%; Chỉ số hiệu quả giảm nhiễm trùng vết mổ năm 2020 so với năm 2019 là 35,8% sau 1 tháng,
và 100% sau 6 tháng. Chỉ số hiệu quả giảm tử vong sau 3 tháng là 100% và sau 6 tháng 43,87%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Díaz AR, Navas PZ, Risk factors for trochanteric
and femoral neck fracture. Rev Esp Cir Ortop
Traumatol., Vol. 62(2):pp.134-141, 2018.
[2] Liyun L, Fang G, Youwen L et al., Association of
surgery time and early curative effect for elderly
patients with femoral neck fracture in China,
Biomedical Research, Issue 10, 2017.
[3] Trường Đại học Y Hà Nội, Giáo trình Chấn
thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, 2018.
[4] Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung
ương, Phương pháp nghiên cứu khoa học, sách
giảng dạy đại học và sau đại học, Nhà xuất bản
Y học, 2018.
[5] Willey M, Welsh ML, Roth TS et al., The
Telescoping Hip Plate for Treatment of Femoral
Neck Fracture: Design Rationale, Surgical
Technique and Early Results, Iowa Orthop
Jounal.,Vol.38:pp.61-71, 2018.
[6] American Diabetes Association, Classification
and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical
Care in Diabetes-2020. Diabetes Care, vol. 43,
no. Suppl 1, pp. S14-S31.doi PMID 31862745.,
Vol.43(S1), S14–S31, 2020.
[7] Fakler JK, Grafe A, Dinger J et al., Perioperative
risk factors in patients with a femoral neck
fracture – influence of 25-hydroxyvitamin D and
C-reactive protein on postoperative, 2016.
[8] Korkmaz MF, Erdem MN, Disli Z et al, Outcomes
of trochanteric femoral fracturestreated
with proximal femoral nail:an analysis of
100consecutive cases., Clin Interv Aging.,
Vol.9:pp.569-74, 2014.