CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP TRUNG TÂM Y TẾ GIÁ RAI, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU NĂM 2020

Nguyễn Thị Đào1, Lê Thị Cẩm1, Phan Ngọc Thủy1, Nguyễn Thị Hồng Nguyên1, Nguyễn Thị Mai Duyên1
1 Trường Đại học Tây Đô

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng lo lắng, nhu cầu chăm sóc và phân tích một số yếu tố liên quan đến nhu cầu
chăm sóc của người bệnh sau phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Giá Rai, thành phố Bạc Liêu năm 2020.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được tiến hành
trên 119 người bệnh sau phẫu thuật đủ tiêu chuẩn chọn. Bộ công cụ dựa vào “Hướng dẫn công tác điều
dưỡng chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT của Bộ Y tế” [1] và nghiên cứu liên quan.
Kết quả: Tất cả người bệnh (NB) đều có nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật (100%). NB lo lắng sau
mổ chiếm 89,9%, có đến 79,8% NB sợ đau khi tiêm thuốc. Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến
cho thấy, có mối liên quan giữa nhu cầu chăm sóc xã hội và giới tính (OR= 2,3, p<0,05), dân tộc
(p<0,05). Nhu cầu chăm sóc về thể chất và giới tính (OR= 3,7 p<0,05). Không có mối liên quan về
nhu cầu chăm sóc thể chất, tinh thần với đặc điểm chung của người bệnh (p>0,05).
Kết luận và kiến nghị: Người bệnh có tâm lý lo lắng và nhu cầu chăm sóc sau mổ cao. Do đó, NB
cần được tăng cường giải thích và giáo dục sức khỏe sau mổ nhiều hơn. Cần quan tâm nhiều hơn ở
NB nữ và dân tộc Kinh bởi vì họ có nhu cầu chăm sóc cao hơn các đối tượng khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày
26/01/2011, Hướng dẫn công tác điều dưỡng về
chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Hà Nội.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Yte/Thong-tu-07-2011-TT-BYT-huong-dan-congtac-dieu-duong-cham-soc-nguoi-benh-118433.
aspx. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2019
[2] Đỗ Thị Thắm, Nguyễn Minh An và cs, Một số
yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ
của người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực
tràng tại Bệnh viện K năm 2018. Tạp chí Khoa
học Điều dưỡng, 2019; 2 (1) 73–82.
[3] Đặng Duy Quang, Phan Cảnh Chương và cs,
Nghiên cứu nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau
phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế, Hội
nghị Quốc tế Khoa học Điều dưỡng, 2014; 69-78.
[4] Nguyễn Đỗ Thị Ngân Trang, Đánh giá tâm lý
của người bệnh trước và sau phẫu thuật tại khoa
Ngoại Niệu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng
Nai năm 2014.
http://d19670-danh-gia-tam-ly-cua-nguoi-benhtruoc-va-
sau-phau-thuat-tai-khoa-ngoai-nieubenh-vien-da-
khoa-thong-nhat-dong-nai-nam,
2014. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2019.
[5] Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thị Kim Oanh, Đánh giá
tâm lý người bệnh trước phẫu thuật chương trình
tại khoa Mắt Bệnh viện Quân Y 7A. Tạp chí Y
Dược Thực hành 175, 2018; 2 (16), 77-86.
[6] Thái Hoàng Đế, Dương Thị Mỹ Thanh, Đánh giá
tâm lý bệnh nhân trước và sau phẫu thuật tại khoa
Ngoại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, Kỷ yếu
Hội nghị Khoa học Bệnh viện An Giang, 2011; số
10, 187-193.
[7] Bowling A, Rowe G, McKee M, Patients’
experiences of their healthcare in relation to
their expectations and satisfaction: a population
survey,2013; J R Soc Med, 106: 143 – 149.