THỰC HÀNH VỀ PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH NĂM 2021

Đinh Thị Huyền Trang1, Ngô Thị Nhu1, Đặng Thị Bích Hợp1, Phí Đức Long1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực hành phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà
Bình năm 2021.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 284 điều dưỡng đang
làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình từ tháng 03/2021 đến tháng 12/2021.
Kết quả nghiên cứu: Điều dưỡng viên thực hành vệ sinh tay chiếm tỉ lệ cao ở các nội dung công
việc. Vẫn còn 30,6% điều dưỡng thỉnh thoảng mới sử dụng tấm che mặt/kính bảo hộ khi có nguy cơ
văng/bắn máu/dịch của người bệnh và 28,9% mặc áo choàng khi có nguy cơ lây nhiễm. Tỉ lệ điều
dưỡng bệnh viện đạt về thực hành một số nội dung PNC chiếm 59,6%.
Kết luận: Tỉ lệ điều dưỡng thực hành phòng ngừa chuẩn theo công việc chiếm tỉ lệ chưa cao ở các
nội dung công việc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát
nhiễm khuẩn, 2012.
[2] Bộ Y tế, Quyết định 3916/QĐ-BYT, về việc phê
duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 2017.
[3] Bộ Y tế, Thông tư 16/TT-BYT Quy định về kiểm
soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, 2018.
[4] Bùi Thị Xuyến, Thực trạng kiến thức, thái độ thực
hành về thực hiện phòng ngừa chuẩn của nhân
viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
năm 2018, Luận văn thạc sĩ YTCC, Trường Đại
học Y dược Thái Bình, 2019.
[5] Vermeil T, Peters A, Kilpatrick C et al., “Hand
hygiene in hospitals: anatomy of a revolution”, J
Hosp Infect, 101(4), p.383-392, 2019.
[6] Sarit S, Afolaranmi OJ, Ghazal ID (2019), “Hand
hygiene compliance in the intensive care units of a
tertiary care hospital - Search Results”, PubMed,
36(2):p.116-121.
[7] Rostkowska OR, Zgliczyński WS, Kuthan M.,
et al. (2020), “Hand Hygiene Among Doctors
in Transplant Departments in Poland: A Crosssectional Survey”, Transplant Proc, 52(7),
p.1964-1976.