KẾT QUẢ HÓA TRỊ BƯỚC HAI DOCETAXEL BỆNH UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB - IV TẠI BỆNH VIỆN E

Ngô Thị Phượng1, Đoàn Hữu Nghị1
1 Bệnh viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả hóa trị bước hai với Docetaxel trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào
nhỏ giai đoạn IIIB - IV tại Bệnh viện E.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu bao gồm tất cả các bệnh nhân ung
thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB- IV và toàn trạng PS 0-1, tiến triển sau điều trị bước 1 và
được điều trị bước 2 bằng phác đồ Docetaxel đơn chất liều 75 mg/m2 da mỗi 3 tuần từ 1/2016 đến
tháng 12/2021 tại Bệnh viện E. Bệnh nhân được đánh giá mức độ đáp ứng theo “Tiêu chuẩn Đánh
giá Đáp ứng cho U đặc”, tỷ lệ kiểm soát bệnh, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển. Tỉ lệ bệnh
nhân sống không tiến triển bệnh được đánh giá bằng đường cong sống còn Kaplan-Meier và mối liên
quan giữa tỉ lệnh này với các đặc điểm khác được đánh giá bằng phương pháp hồi quy Cox.
Kết quả: Nghiên cứu bao gồm tổng cộng 57 bệnh nhân (tuổi 62,3±7,5, 46 nam). Có 41 (71,9%) bệnh
nhân hút thuốc lá/ thuốc lào trong nghiên cứu. Bệnh nhân ở giai đoạn IV chiếm 96,4%. Mô bệnh học
chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến phổi chiếm 80,7%. Kết quả điều trị cho thấy sau ba chu kỳ 17,5%
(n=10) bệnh nhân có đáp ứng, không có bệnh nhân nào đáp ứng hoàn toàn và tỷ lệ kiểm soát bệnh là
66,7%. Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 4,3 tháng (khoảng tứ phân vị: 2,1 – 5,1
tháng).
Kết luận: Những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB – IV đã thất bại với điều
trị bước 1 có thời gian sống thêm không tiến triển khá tốt khi điều trị với phác đồ Docetaxel liều
75mg/m2 da.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Siegel RL, Miller KD, Jemal A Cancer Statistics,
2017. CA: a cancer journal for clinicians. Jan
2017;67(1):7-30. doi:10.3322/caac.21387
[2] Nasim F, Sabath BF, Eapen GA, Lung Cancer.
The Medical clinics of North America.
May 2019;103(3):463-473. doi:10.1016/j.
mcna.2018.12.006
[3] Rafei H, El-Bahesh E, Finianos A, Nassereddine
S, Tabbara I. Immune-based Therapies for Nonsmall Cell Lung Cancer. Anticancer research.
Feb 2017;37(2):377-387. doi:10.21873/
anticanres.11330
[4] Travis WDBE, Burke AP, Marx A, AG. N. WHO
Classification of Tumours of the Lung, Pleura,
Thymus and Heart. 4th ed. IARC Press; 2015.
[5] P. D. Q. Adult Treatment Editorial Board. NonSmall Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®):
Health Professional Version. PDQ Cancer
Information Summaries. National Cancer
Institute (US); 2002.
[6] Alici S, Coskun U, Alkis N et al., Vinorelbine in
combination with carboplatin followed by singleagent consolidation therapy for unresectable
localized or metastatic non-small-cell lung
carcinomas. Asian Pacific journal of cancer
prevention : APJCP. 2009;10(6):1051-5.
[7] Bunn PAJr. Worldwide overview of the current
status of lung cancer diagnosis and treatment.
Archives of pathology & laboratory medicine.
Dec 2012;136(12):1478-81. doi:10.5858/
arpa.2012-0295-SA
[8] Di Maio M, Chiodini P, Georgoulias V et al.,
Meta-analysis of single-agent chemotherapy
compared with combination chemotherapy as
second-line treatment of advanced non-smallcell lung cancer. Journal of clinical oncology
: official journal of the American Society of
Clinical Oncology. Apr 10 2009;27(11):1836-43.
doi:10.1200/jco.2008.17.5844
[9] Fossella FV, Docetaxel in second-line treatment
of non-small-cell lung cancer. Clinical lung
cancer. May 2002;3 Suppl 2:S23-8. doi:10.3816/
clc.2002.s.010
[10] Nguyễn Văn Hiếu. Ung thư học. Nhà xuất bản Y
học; 2015.
[11] Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R et al.,
Prospective randomized trial of Docetaxel versus
best supportive care in patients with non-smallcell lung cancer previously treated with platinumbased chemotherapy. Journal of clinical oncology
: official journal of the American Society of
Clinical Oncology. May 2000;18(10):2095-103.
doi:10.1200/jco.2000.18.10.2095
[12] Nguyễn Thị Minh Hải, Đánh giá kết quả điều trị
ung thư phổi không tế bào nhỏ bước hai bằng
Docetaxel. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường đại
học Y Hà Nội; 2016.
[13] Nguyễn Thị Hương, Đánh giá kết quả điều trị
bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn
tiến triển bằng Docetaxel tại Bệnh viện K. Luận
văn bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường đại học Y
Hà Nội; 2019.
[14] Trần Khôi, Đánh giá kết quả điều trị docetaxel
bước 2 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tại
Bệnh viện Phổi Trung ương. Luận văn thạc sỹ y
học, Trường đại học Y Hà Nội; 2020.
[15] Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV et al.,
Randomized phase III trial of pemetrexed versus
Docetaxel in patients with non-small-cell lung
cancer previously treated with chemotherapy.
Journal of clinical oncology : official journal
of the American Society of Clinical Oncology.
May 1 2004;22(9):1589-97. doi:10.1200/
jco.2004.08.163
[16] Fossella FV, DeVore R, Kerr RN et al.,
Randomized phase III trial of Docetaxel versus
vinorelbine or ifosfamide in patients with
advanced non-small-cell lung cancer previously
treated with platinum-containing chemotherapy
regimens. The TAX 320 Non-Small Cell Lung
Cancer Study Group. Journal of clinical oncology
: official journal of the American Society of
Clinical Oncology. Jun 2000;18(12):2354-62.
doi:10.1200/jco.2000.18.12.2354