KIẾN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH NĂM 2021

Ngô Thị Nhu1, Đinh Thị Kim Anh1, Đinh Thị Huyền Trang1, Đặng Thị Bích Hợp1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà
Bình năm 2021
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hoà Bình từ tháng 03/2021 đến tháng 12/2021.
Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ điều dưỡng bệnh viện đều có kiến thức đúng về đối tượng áp dụng phòng
ngừa chuẩn chiếm 90,1%; kể đúng thứ tự các bước trong quy trình vệ sinh tay là 78,2%; trả lời đúng
mục đích của sử dụng phương tiện phòng hộ chiếm tỉ lệ cao là 93,7%; tỉ lệ điều dưỡng bệnh viện đạt
kiến thức về một số nội dung trong PNC chiếm khá cao là 83,8%.
Kết luận: Bệnh viện thường xuyên tập huấn và đào tạo liên tục cho điều dưỡng về công tác phòng
ngừa chuẩn, trong đó chú ý các nội dung kiến thức về các đường lây truyền trong bệnh viện, vệ sinh
tay, xử lý đồ vải và dụng cụ y tế,…

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong
khám chữa bệnh, 2012
[2] Bộ Y tế, Quyết định 3916/QĐ-BYT, về việc phê
duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 2017.
[3] Sarani H, Balouchi A, “Knowledge, Attitude and
Practice of Nurses about Standard Precautions
for Hospital-Acquired Infection in Teaching
Hospitals Affiliated to Zabol University of
Medical Sciences”, Glob J Health Sci Jul 28(8(3),
p. 193-8, 2014.
[4] Amoran OE, Onwube OO, “Infection Control
and Practice of Standard Precautions Among
Healthcare Workers in Northern Nigeria”, J Glob
Infect Dis, Vol 5, p. 156-163, 2013.
[5] Bộ Y tế, Thông tư 16/TT-BYT Quy định về kiểm
soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, 2018.
[6] Mbakaya B, Lee H, Lee R, “Hand Hygiene
Intervention Strategies to Reduce Diarrhoea and
Respiratory Infections among Schoolchildren in
Developing Countries: A Systematic Review”, Int
J Environ Res Public Health, 14(4), E371, 2017.
[7] WHO, Report on the Burden of Endemic Health
Care-Associated Infection Worldwide, 2011.
[8] Nguyễn Tiến Trung, Thực trạng và kiến thức thực
hành về phòng ngừa chuẩn của nhân viên y tế tại
Bệnh viện YHCT tỉnh Thái Bình năm 2021, Luận
văn thạc sĩ YHDP, Trường đại học Y Dược Thái
Bình, 2021.