KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT RÉT CỦA NGƯỜI LÀM RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ IA TƠI, HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH KON TUM NĂM 2022

Bùi Xuân Thành1, Lê Thị Thanh Hương2
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
2 Trường Đại học Y tế công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sốt rét và xác định một số
yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh sốt rét của người làm rẫy xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh
Kon Tum năm 2022.
Phương pháp và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 8 năm
2022 với 230 đối tượng nghiên cứu. Áp dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang phân tích. Sử dụng
thống kê mô tả thể hiện tần suất, tỷ lệ % của các biến định tính, thống kê phân tích với test χ2, OR
(95%CI) để kiểm định các yếu tố liên quan đến thực hành về phòng bệnh sốt rét với mức ý nghĩa
p<0,05.
Kết quả: Tỷ lệ người dân có kiến thức và thái độ đạt về phòng chống bệnh sốt rét lần lượt là 84,3%
và 78,7%. Tỷ lệ thực hành đạt về phòng bệnh sốt rét là 71,7%. Các yếu tố liên quan làm tăng thực
hành phòng bệnh sốt rét của đối tượng nghiên cứu là trình độ học vấn cao, tiền sử gia đình đã từng
có người mắc bệnh, nơi ở xa rừng, vị trí nhà cách xa sông, suối và có chuồng gia súc, có kiến thức và
thái độ đạt, được truyền thông về phòng bệnh sốt rét.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Quyết định số 741/QĐ-BYT ngày
02/3/2016 về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát
và phòng, chống bệnh sốt rét”, 2016.
[2] Nguyễn Trung Hảo, Thực trạng bệnh sốt rét và
các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại huyện Ia
H’Drai, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2018, Đề
tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2019.
[3] Hồ Văn Hoàng và cs, “Một số đặc điểm dịch tễ
học sốt rét ở vùng biên giới Việt-CamBoDia của
xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Đăk Nông năm
2012”, Tạp chí Phòng chống bệnh sốt rét và các
bệnh ký sinh trùng, số 4/2013, pp. 15 - 24.
[4] Bạch Trung Liệu, Kiến thức, thái độ, thực hành về
phòng chống sốt rét của người dân Huyện Ngọc
Hồi năm 2018, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại
học Y dược Huế, 2018.
[5] Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung
ương, Hội nghị tổng kết công tác phòng
chống và loại trừ Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng
năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 khu vực
miền Bắc và Bộ/Ngành; Công bố kết quả loại
trừ sốt rét năm 2019. Trang web http://nimpe.vn/
TinChiTiet.aspx?id=1250&cat=5, ngày truy cập, 2020.
[6] Avijit S. & Malabika S. et al, “Knowledge,
attitudes, and practices regarding malaria
control among the slash and burn cultivators in
Rangamati Hill tracts of Bangladesh”, Malaria
Journal, 2019, 18, (216).
[7] Pyae L. A. & Tepanata P. et al, “Knowledge,
attitude and practice levels regarding malaria
among people living in the malaria endemic area
of Myanmar”, Journal of Health Research, Vol
34, No 1, 2019.
[8] Singh R. & Musa J. et al, “Knowledge, attitude and
practices on malaria among the rural communities
in Aliero, Northern Nigeria”, J Family Med Prim
Care, 3 (1), 2014, pp. 39 - 44.