VỠ TIM: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

Tăng Xuân Hải1, Lê Trọng Thông1, Trần Minh Long1, Trần Văn Trung1, Nguyễn Hữu Việt Bách1
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một bệnh nhân 14 tháng tuổi bị vỡ tim đã
được phẫu thuật cấp cứu thành công, có sự hỗ
trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể tại
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Vỡ tim trẻ em là
một chấn thương hiếm gặp, chẩn đoán và điều
trị vỡ tim khó khăn nhưng vẫn có thể cứu sống
người bệnh kịp thời.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jin-Mou G, Ding-Yuan D, Ling-Wen K et
al., World Journal of Surgery volume 44,
pages1666–1672 (2020)
2. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Ước,
Nguyễn Hữu Lư, Bệnh học ngoại khoa Lồng
Ngực - Tim Mạch. In: Chấn Thương Tim. Nhà
xuất bản Y học; 7-21, 2021.
3. Lê Diên Thịnh, Nguyễn Hoài Nam,
Nghiên cứu chỉ định mở ngực cấp cứu trong
chấn thương ngực kín (2005). Tạp chí Y học
thành phố Hồ Chí Minh. (9). 231-239.
4. Horsley HT, Rappoport WJ. Diagnosis of
cardiorrhexis. N Engl J Med. 1968;278(4):220.
doi:10.1056/NEJM196801252780424
5. Vũ Vinh Giang, Lý Văn Quảng, Điều trị
phẫu thuật vết thương tim và vỡ tim do chấn
thương tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
(2004). Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh.
(8). 433-438.
6. Hán Văn Hòa, Dương Xuân Phương,
Trương Văn Hải, Vỡ tim : báo cáo trường hợp
điều trị thành công. ( 2018 ). Tạp chí Phẫu
thuật Tim mạch và Lồng ngực. (20). 47-51.