THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Quách Thị Yến1, Trịnh Quốc Thành2, Đoàn Minh Thuỵ1, Vũ Thị Hảo3, Nguyễn Huyền Trang1, Hoàng Phúc Toàn1, Hà Quý Anh1
1 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
2 Học viện Quân y
3 Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vi phẫu thuật thu tinh trùng từ tinh hoàn (microdissection testicular spem
extraction - micro tese) là phương pháp thu tinh trùng hiệu quả cao, ít nguy cơ gây tổn
thương tinh hoàn thứ phát. Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ thu tinh trùng bằng phương pháp micro
tese ở bệnh nhân (BN) vô tinh không do tắc (nonobstructive azoospermia - NOA) và một số
yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 132 BN NOA được làm micro tese
tại Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội - Học viện Quân y từ 5/2017 - 12/2019. Kết quả: Tỷ
lệ thu tinh trùng là 40,15%. Không có mối liên quan giữa tuổi, BMI, thời gian vô sinh, AZF
với tỷ lệ thu tinh trùng. Có mối liên quan giữa thể tích tinh hoàn, nồng độ nội tiết, mô bệnh
học với tỷ lệ thu tinh trùng. Điểm cắt của thể tích tinh hoàn phải và trái là 5,5mL tương ứng
với độ nhạy là 86,3% và 84,3%, độ đặc hiệu là 50,6% và 51,9%, diện tích đường cong là
0,707 và 0,676 (p < 0,001 và p < 0,01). Điểm cắt của FSH, LH và testosteron tương ứng là
13,41mIU/mL, 7,64mIU/mL và 3,02ng/mL với độ nhạy 74,4%; 69,9%; 86,8%, độ đặc hiệu
58,5%; 56,6%; 46,8% và diện tích đường cong tương ứng là 0,666; 0,625; 0,647. Kết luận:
Mặc dù tìm thấy mối liên quan giữa thể tích tinh hoàn, nồng độ FSH, LH, testosteron và mô
bệnh học với tỷ lệ thu tinh trùng bằng phương pháp micro tese ở BN NOA nhưng giá trị tiên
lượng là thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Vu Nhat Khang, Dang Quang Vinh,
Azoospermia: Classification and Treatment.
In: Nguyen Thi Ngoc Phuong. Reproductive
Hormones, 2, 363-369. Medical Publishing
House, Hanoi, 2013.
[2] World Health Organization, Collection and
examination of human semen. In: Laboratory
manual for the examination and processing
of human semen, 4th ed, pp.9. Cambridge
University Press, Cambridge, 2010.
[3] Ishikawa T, Surgical recovery of sperm in
non-obstructive azoospermia. Asian Journal
of Andrology, 14(1):109–115, 2012.
[4] Deruyver Y, Vanderschueren D, Van der
Aa F, Outcome of microdissection TESE
compared with conventional TESE in nonobstructive azoospermia: a systematic
review. Andrology, 2(1):20–24, 2014.
[5] Pavan-Jukic D, Stubljar D, Jukic T et al.,
Predictive factors for sperm retrieval from
males with azoospermia who are eligible for
testicular sperm extraction (TESE). Systems
Biology in Reproductive Medicine, 1–6, 2019.
[6] Karamazak S, Kızılay F, Bahçeci T et al.,
Do body mass index, hormone profile and
testicular volume effect sperm retrieval rates of
microsurgical sperm extraction in the patients
with nonobstructive azoospermia? Turkish
Journal of Urolory, 44(3):202–207, 2018.
[7] Iwatsuki S, Sasaki S, Taguchi K et al., Effect
of obesity on sperm retrieval outcome and
reproductive hormone levels in Japanese
azoospermic men with and without
Klinefelter syndrome. Andrology, 5(1):82–
86, 2017.
[8] Cetinkaya M, Önem K, Zorba OU et al.,
Evaluation of Microdissection Testicular
Sperm Extraction Results in Patients with
Non-Obstructive Azoospermia: Independent
Predictive Factors and Best Cutoff Values for
Sperm Retrieval, 12(6):2436–2442, 2015.
[9] Li H, Chen LP, Yang J et al., Predictive
value of FSH, testicular volume, and
histopathological findings for the sperm
retrieval rate of microdissection TESE
in nonobstructive azoospermia: a metaanalysis. Asian Journal of Andrology,
20(1):30, 2018.
[10] Mitchell V, Robin G, Boitrelle F et al.,
Correlation between testicular sperm
extraction outcomes and clinical, endocrine
and testicular histology parameters in
120 azoospermic men with normal serum
FSH levels: Normal serum FSH level and
sperm extraction. International Journal of
Andrology, 34(4pt1):299–305, 2011.
[11] Guneri C, Alkibay T, Tunc L, Effects
of clinical, laboratuary and pathological
features on successful sperm retrieval in nonobstructive azoospermia. Turkish Journal of
Urology, 42(3):168–177, 2016.
[12] Klami R, Mankonen H, Perheentupa A,
Successful microdissection testicular sperm
extraction for men with non-obstructive
azoospermia. Reproductive Biology,
18(2):137–142, 2018.
[13] Wosnitzer M, Goldstein M, Hardy MP,
Review of Azoospermia. Spermatogenesis,
4(1):1–8, 2014.
[14] Dabaja AA, Schlegel PN, Microdissection
testicular sperm extraction: an update. Asian
Journal of Andrology, 15(1):35–39, 2013.