MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM

Bùi Thế Bun1, Bùi Cảnh Vin2, Nguyễn Hoài Bắc3
1 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City
2 Bệnh viện Đức Phúc
3 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hiện nay, 50% các trường hợp hiếm muộn có liên quan đến nam giới. Đã có
nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa tuổi và chỉ số khối cơ thể (BMI) với chất lượng tinh
trùng của nam giới, tuy nhiên các kết quả ghi nhận còn nhiều tranh cãi. Tại Việt Nam hiện
nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện nhằm
tìm hiểu mối liên quan giữa tuổi và BMI với chất lượng tinh trùng của nam giới Việt Nam.
Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa tuổi và chỉ số khối cơ thể (BMI) với chất lượng tinh
trùng của nam giới Việt Nam.
Đối tượng: 1144 nam giới đến khám tại khoa Nam học & Y học giới tính, Bệnh viện Đại
học Y Hà Nội, từ tháng 1/2017 đến hết tháng 12/2021.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Kết quả: Nhóm trên 45 tuổi có chỉ số thể tích tinh dịch, tổng số lượng tinh trùng, tỉ lệ tinh
trùng hình thái bình thường thấp hơn đáng kể so với hai nhóm 16-30 và 31-45 tuổi. Nhóm
nam giới có BMI≥25 có chỉ số thể tích tinh dịch và tổng số tinh trùng thấp hơn có ý nghĩa
thống kê so với các nhóm có BMI<18,5 và BMI từ 18,5 đến 24,99.
Kết luận: Tuổi cao ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các khía cạnh đánh giá chất lượng tinh
trùng trên tinh dịch đồ: làm giảm thể tích tinh dịch, giảm tổng số lượng tinh trùng, giảm tỉ lệ
tinh trùng hình thái bình thường, tỉ lệ tinh trùng sống và tỉ lệ tinh trùng di động tiến tới nhanh.
Tình trạng thừa cân béo phì gây có liên quan với tình trạng giảm thể tích tinh dịch cũng như
giảm tổng số tinh trùng ở nam giới Việt Nam. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu cân và chất
lượng tinh trùng là chưa rõ ràng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, UNDP/
UNFPA/UNICEF/WHO/World Bank
Special Programme of Research D and RT
in HR. HRP Annual Report 2021. World
Health Organization; 2022. Accessed
October 17, 2022. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/358892
[2] A healthy lifestyle - WHO recommendations.
Accessed November 9, 2022. https://www.
who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/
a-healthy-lifestyle---who-recommendations
[3] Ma J, Wu L, Zhou Y et al., Association
between BMI and semen quality: an
observational study of 3966 sperm donors.
Hum Reprod. 2019;34(1):155-162.
doi:10.1093/humrep/dey328
[4] Wang EY, Huang Y, Du QY et al., Body mass
index effects sperm quality: a retrospective
study in Northern China. Asian J Androl.
2017;19(2):234-237. doi:10.4103/1008-
682X.169996
[5] Chavarro JE, Toth TL, Wright DL et al.,
Body mass index in relation to semen
quality, sperm DNA integrity and serum
reproductive hormone levels among men
attending an infertility clinic. Fertil Steril.
2010;93(7):2222-2231. doi:10.1016/j.
fertnstert.2009.01.100
[6] MacDonald AA, Herbison GP, Showell M et
al., The impact of body mass index on semen
parameters and reproductive hormones
in human males: a systematic review
with meta-analysis. Hum Reprod Update.
2010;16(3):293-311. doi:10.1093/humupd/
dmp047
[7] Thomsen L, Humaidan P, Bungum L et al.,
The impact of male overweight on semen
quality and outcome of assisted reproduction.
Asian J Androl. 2014;16(5):749-754.
doi:10.4103/1008-682X.125398
[8] Curley JP, Mashoodh R, Champagne FA,
Epigenetics and the Origins of Paternal
Effects. Horm Behav. 2011;59(3):306-314.
doi:10.1016/j.yhbeh.2010.06.018
[9] Reichman NE, Teitler JO, Paternal Age
as a Risk Factor for Low Birthweight.
Am J Public Health. 2006;96(5):862-866.
doi:10.2105/AJPH.2005.066324
[10] Moskovtsev SI, Willis J, Mullen JBM, Agerelated decline in sperm deoxyribonucleic
acid integrity in patients evaluated for male
infertility. Fertil Steril. 2006;85(2):496-499.
doi:10.1016/j.fertnstert.2005.05.075
[11] Stone BA, Alex A, Werlin LB et al., Age
thresholds for changes in semen parameters
in men. Fertil Steril. 2013;100(4):952-958.
doi:10.1016/j.fertnstert.2013.05.046
[12] Johnson SL, Dunleavy J, Gemmell NJ et al.,
Consistent age-dependent declines in human
semen quality: a systematic review and
meta-analysis. Ageing Res Rev. 2015;19:22-
33. doi:10.1016/j.arr.2014.10.007
[13] Collodel G, Ferretti F, Masini M et al.,
Influence of age on sperm characteristics
evaluated by light and electron microscopies.
Sci Rep. 2021;11:4989. doi:10.1038/s41598-
021-84051-w
[14] Hammiche F, Laven JSE, Twigt JM et al.,
Body mass index and central adiposity
are associated with sperm quality in
men of subfertile couples. Hum Reprod.
2012;27(8):2365-2372. doi:10.1093/
humrep/des177
[15] Sekhavat L, Moein MR, The effect of male
body mass index on sperm parameters.
Aging Male. 2010;13(3):155-158.
doi:10.3109/13685530903536643
[16] Eisenberg ML, Kim S, Chen Z et al.,
The relationship between male BMI and
waist circumference on semen quality:
data from the LIFE study. Hum Reprod.
2014;29(2):193-200. doi:10.1093/humrep/
det428
[17] Qin DD, Yuan W, Zhou WJ et al., Do
reproductive hormones explain the
association between body mass index
and semen quality? Asian J Androl.
2007;9(6):827-834. doi:10.1111/j.1745-
7262.2007.00268.x