U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)

Nguyễn Duy Khánh1, Nguyễn Quốc Đạt1, Nguyễn Quang1, Trịnh Hoàng Giang1, Nguyễn Hữu Thảo1, Cao Đắc Tuấn1
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U tuyến cận tinh hoàn là thương tổn lành tính không hiếm gặp. Nhiều trường hợp có thể phải
cắt tinh hoàn nếu không có chỉ điểm chính xác của giải phẫu bệnh. Nhằm cung cấp các dữ
liệu về chẩn đoán, xử trí, khả năng điều trị của bệnh, chúng tôi báo cáo 1 trường hợp nam
giới 32 tuổi chẩn đoán u cận tinh hoàn phải được phẫu thuật tại trung tâm Nam học, bệnh
viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Delahunt B, Eble JN, King D et al.,
Immunohistochemical evidence for
mesothelial origin of paratesticular
adenomatoid tumour. Histopathology. 2017;
36(2):109–15.
[2] Eble JN SG, Epstein JI, Sesterhenn IA,World
Health Organization Classification of
TumorsPthology and Genetics of Tumour of
the Urinary System: IACR Press; Lyon: 2019
[3] Stephenson TJ, Mills PM, Adenomatoid
tumours: an immunohistochemical
and ultrastructural appraisal of their
histogenesis. J Pathol. 1986;148(4):327–35.
[4] Schwartz EJ, Longacre TA, Adenomatoid
tumors of the female and male genital
tracts express WT1. Int J Gynecol
Pathol. 2004;23(2):123–8.
[5] Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S et
al., Adenomatoid tumors of testis and
epididymis: a report of two cases. Int Urol
Nephrol. 2001;32(4):677–80.
[6] Kolgesiz AI, Kantarci F, Kadioglu A
et al., Adenomatoid tumor of the tunica
vaginalis testis: a special maneuver in
diagnosis by ultrasonography. J Ultrasound
Med. 2003;22(3):303–5.
[7] Kontos S, Fokitis I, Karakosta A et
al., Adenomatoid tumor of epididymidis:
A case report. Cases Journal 1, 206 (2008).
https://doi.org/10.1186/1757-1626-1-206.