NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ MẦM NON HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA

Lê Ngọc Hải1
1 Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tình trạng hẹp bao quy đầu ở trẻ mầm non tại Thanh Hóa. Đối tượng
và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các trẻ nam mầm non độ tuổi 19 tháng đến 72 tháng
tại trường mầm non của Quảng Xương Thanh Hóa. Nghiên cứu mô tả cắt ngang không nhóm
chứng: Các đặc điểm nghiên cứu gồm: tuổi, đặc điểm bao quy đầu, tình trạng viêm nhiễm
vùng quy đầu, tình trạng niêm mạc quy đầu. Kết quả: Tuổi trung bình 50,17±12,58 tháng
tuổi, Paraphimosis: 62,91%; Phimosis 28,73 %, có 2,18% lún dương vật. Tình trạng niêm
mạc quy đầu: không dính niêm mạc quy đầu 12%; dính 59,27%; 28,73% chưa xác định tình
trạng niêm mạc do hẹp bao quy đầu. Chiều dài dương vật trung bình ở nhóm trẻ bị hẹp bao
quy đầu 2,68±0,77cm; thắt hẹp bao quy đầu 2,68±0,59cm; lún dương vật 0,75±0,27cm; có
sự khác biệt về chiều dài dương vật trung bình giữa các nhóm với p<0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] ISSM, "What is phimosis?," https://
www.issm.info/sexual-health-qa/what-isphimosis/, 2019.
[2] Preston EN, "Whither the foreskin?
A consideration of routine neonatal
circumcision," JAMA , vol. 213, pp. 1853-
1858, 1970.
[3] Merrill CT, Nagamine M, Steiner C,
"Circumcisions Performed in U.S.
Community Hospitals, 2005," Healthcare
Cost and Utilization Project, pp. 1-9, 2008.
[4] Abdulwahab-Ahmed A, Mungadi IA,
"Techniques of Male Circumcision," J Surg
Tech Case Rep, vol. 5, no. 1, pp. 1-7, 2013.
[5] WHO, "Information Package on Male
Circumcision and HIV Prevention,"
WHO, 2007.
[6] Morris BJ, "A 'snip' in time: what is the best
age to circumcise?," BMC Pediatr-PubMed,
pp. 1-57, 2012.
[7] Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Khen, “Nghiên
cứu tỷ lệ hẹp BQĐ của trẻ mầm non ở thành
phố Cà Mau và hiệu quả điều trị bảo tồn”, Sở
Khoa học Công nghệ Cà Mau, thành phố Cà
Mau, 2018.
[8] Kayaba H, Tamura H, Kitajima S et al.,
"Analysis of shape and retractability of the
prepuce in 603 Japanese boys," J Urol., vol.
66, no. 5, pp. 1813-1815, 1996.
[9] Wikipedia, "Human penis size," wikipedia.
org, 2019.
[10] Newman T, "Benefits and risks of
circumcision," Medicalnewstoday, UK,
2018.